Message to Maria Julianna – 20 March 2018

2018. március 20. Itthon az Úr Jézus …

[See Website:http://jezusuzenete.hu/lelkioneletrajz/]

English Translation by Manuel Silveira

Message to Maria Julianna from the Lord Jesus

March 20, 2018

“Dear children! Prepare yourself for a huge persecution! Prepare yourself for hiding, and in the hiding places, whatever you will need to celebrate the Holy Mass, because I will soon not be among you in the official Church. Just as the true values in the world are wiped with garbage, so I, the true God, will be wiped. All those who commit these abominations will be thrown into the eternal fire.

Now you are particularly in need of a rock-solid, strong faith to acknowledge Me before this sinful generation: by taking courage, keeping your virtues, your words and deeds. If you do this, I will acknowledge you before My Father and His holy angels; but those who deny Me, I will also deny them before My Father and His holy angels.

So pray, “Holy Ghost, come on! Lighten up the dark hearts and minds. May Your brightest light shine in the darkest shadows, giving the clarity to each person to choose and the knowledge they need to make their choice over their own eternal destiny, according to whom they will serve. If Jesus, the Savior is chosen, they will receive the happiness of eternal life. But if you choose idolatry and falsehood, then you will suffer perpetual damnation.

Holy Ghost! Please, come on. Enlighten everyone to make the right decision. Holy Ghost, please show them the sacred Body of our Savior dead on the cross with His wounds and His blood, for He paid such a great price for our souls. Alert every man to acknowledge their sins, to repent, and never sin again. Holy Ghost, please come on! Give the clarity to men of every kind and rank! Lead them to true repentance, and ultimately to eternal life! Amen.”

Tell this prayer every day for your community, till the end of the world.

My dear children! Time does not stop, but shifts like a fast train, like a bird in the sky, and you have to make a decision, because otherwise Satan will capture you, like a roaring lion, and repulse your souls. Come all to me! I am God, your Savior and Redeemer. I voluntarily surrendered Myself to a terrible torture, resurrected on the third day, raised up all those who trust in me, and gave hope to those who turn to me with true repentance and follow My commands.

Consider My words in the Gospel, especially in the Gospel of St. John, from which the Church now reads details in every Holy of Holies. Know the facts: you will be persecuted in the same way the Pharisees and the scribes persecuted Me. Do not be afraid. I am with you every day, to the end of the world, and only so much suffering I can allow to happen to you.

I bless you, My dear children, with the overflowing infinite love of my heart, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.

Scripture Confirmation: “[Jesus said] Therefore behold, I send to you prophets and wise and scribes; some of them you will kill and crucify, some of them you will scourge in your synagogues and pursue from town to town” (Mt 23:34).

—-

jezusuzenete.hu/2018-marcius-20-itthon-az-ur-jezus/

„Drága gyermekeim! Készüljetek föl egy hatalmas üldözésre! Készítsetek magatoknak rejteket, és a rejtekben mindazt, amire szükségetek lesz a Szentmise bemutatásához, mert Én hamarosan nem leszek köztetek a hivatalos Egyházban. Mint ahogy a világban az igaz értékeket fölcserélik a szeméttel, úgy Engemet is, az igaz Istent fölcserélnek a bálvánnyal. Mindazok, akik ezt teszik, az örök tűzbe fognak kerülni.

Most különösen nagy szükségetek van a sziklaszilárd, erős hitre, hogy megvalljatok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt: magaviseletetekkel, erényeim megtartásával, beszédetekkel és cselekedetetekkel. Ha így tesztek, Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. De akik megtagadnak Engem, azokat Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt.

Így imádkozzatok: „Szentlélek Isten, jöjj! Világosítsd meg a sötét szíveket és elméket! Legszentebb fényed ragyogja be a legsötétebb zugokat is, megadván a tisztánlátást minden embernek, hogy kit válasszon, és azt a tudást, hogy választásukkal hozzák meg a döntést saját örök sorsuk felett aszerint, hogy kinek szolgálnak. Ha Jézust, az Üdvözítőt választották, akkor elnyerik az örök élet boldogságát. De ha a bálványt és a tévtanítást, akkor az örök kárhozat lesz osztályrészük.

Szentlélek! Kérlek, jöjj! Világosíts meg minden embert, hogy helyesen tudjanak dönteni! Szentlélek, kérlek, mutasd meg nekik az értük keresztre feszített és meghalt Üdvözítőnk sebekkel és vérrel borított drága, Szent Testét: milyen nagy árat fizetett a lelkekért. Indíts részvétre minden embert, hogy fölismerjék bűneiket, és zokogva megbánják azokat, igaz bűnbánatra térjenek, és soha többé ne vétkezzenek! Szentlélek, kérlek, jöjj! Add meg a tisztánlátást minden rendű és rangú embernek! Vezesd őket bűnbánatra, igaz megtérésre, végül az örök életre! Ámen.”

Ezt az imát mondjátok el mindennap, ha tudjátok. A környezetetekben élő és a világ végezetéig élő összes emberért.

Drága gyermekeim! Az idő itt van. Nem áll meg, hanem száll, mint a gyorsvonat, mint a madár az égen, és nektek döntenetek kell, mert ha nem, elragad titeket a sátán, amely készen áll, hogy ordító oroszlán módjára elkapjon és kárhozatra taszítsa lelketeket. Jöjjetek Hozzám mindnyájan! Én vagyok a ti Üdvözítőtök, megváltó Istenetek. Én ontottam értetek drága, Szent Véremet, Én adtam Testemet rettenetes kínhalálra. Feltámadtam harmadnapra, és feltámasztom mindazokat, akik Bennem bíznak, és remélnek, akik igaz bűnbánatuk által Hozzám térnek, és tettekre váltják tanításomat.

Gyermekeim! Nagyböjt van. Merüljetek el kínszenvedésemben! Elmélkedjetek beszédeimen, amit az Evangéliumban hozzátok intéztem: különösen Szent János Evangéliumában, amelyből az Egyház most minden Szentmisén részleteket olvas fel. Véssétek jól az eszetekbe: titeket is ugyanúgy fognak üldözni Értem, mint ahogy Engem üldöztek a farizeusok és az írástudók. De ne féljetek! Veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig. Csak annyi történhet veletek, amennyit Én megengedek.

Megáldalak, titeket drága gyermekeim, Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 23, 34: „(Jézus mondja:) …prófétákat… küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök…”