Message to Maria Magdolna – 28 March 2018

Message to Maria Magdolna of Hungary

28 March 2018

[English Translation by Manuel Silveira]

Mária Magdolna (Mary Magdalene)

Wednesday, March 28, 2018

Today, I have consecrated our country to Christ before the Holy Crown. During the ceremony, the angels surrounded us and the guardian angel of Hungary kept the Holy Crown in his hand while the incense was constantly ascending. Prayer swirled upward from our lips as a beam and joined the incense burning around the crown and circulating spirally into the sky. I saw how Christ mystically made the sign of the cross over our country and His wounds caused by the sins of the Hungarians were slowly healed. Jesus said:

JESUS: “I have dedicated this devotion, which served as expiation in the presence of My Father, to the good of your nation. The Hungarian people need God’s grace, but to obtain grace, sins must be constantly expiated. Indeed, I inform you, that my Father also saw the offering, and it pleased Him.”

We went into the lower house’s meeting room, where parliamentary sessions took place. The angel of our nation walked around the room with its incense burner, and the angels were over again. I saw that at the side of the House of Commons St. Stephen on the side of Jesus, He appeared with angels and held the two lighted stone boards. The Savior lifted the stone tables with the light flowing throughout the room, and said:

JESUS: “I want the power of the Father’s law to overcome everything that is happening in this room. Some who dare to defy the Ten Commandments and the homeland, as Judas, are betrayers. These people would have been better if they were not born because they sinned very seriously before God. Indeed, I say to you, those parties who build and incite hatred and lies will ultimately be weakened and victimized. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul! Instead, be afraid of the one who can bring the soul and body to hell” (Mt 10:28).

Later on, we returned to the Holy Crown. I saw that behind the crown Jesus appeared as the Eternal Judge and beside us appeared our mother, who always looked upon her beloved son. I was amazed to see the Virgin Mary, who does not consider power in the crown, but the will of God. There were Noah, Moses and Elijah beside me. All three bowed before the Holy Crown, because this country is protected by the Virgin Mary. I heard Noah say:

NOAH: “My children, you are my idols by Nimrod, which your ancestors also knew. When God made a covenant with me, the grace of the covenant came not only to the created world but also to my blood line. Rejoice and cheer because the history of the Hungarian people will slowly come to light.”

After Noah, Moses said:

MOSES: “My children, the law of God is written in your hearts. Many people want to annihilate your country because they are afraid of you. His holy kings have known and practiced the virtues in which they were exalted above the other kings of the world, many of whom served only themselves and not God, so many of them died in shame.”

Elijah, the father of the prophets, said:

ELIJAH: “Many of your nation’s predominant people followed the will of God. I lived as a hermit on the Carmel Hill for a long time. I am a great admirer of the Virgin Mary in Heaven, who carried the only child of God in her womb. You belong to the Virgin Mary and to the Holy Trinity. Pray that more priests bear the spirit of Mary in their hearts, for those who follow her will soon reach her Son!”

I saw the sky opened and the Heavenly Father sent a fire pillar around the border of our country. A fire pillar also eased the passage of the Jewish people protecting them from the Egyptian Pharaoh and his army. A fire from the sky has fallen over Hungary, which not only cleanses, but also increases the love for Hungary, which is currently very decisive for our future.Finally, the Lord said:

JESUS: “I have set you before a trial that was similar to the trial of Abraham. I’ve seen many people meet my request. At that time Isaac could stay alive because Abraham believed in God and did His will, so His true line of blood remained. I want to give you this kind of grace now to protect the future of your nation from generation to generation. The test is done, I gave my graces, and now you should wait patiently.”

—–

Magyarország felajánlása a Fiúnak

2018. 03. 28, Szerda

[See Website: http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2018/3]

Ma a Fiúnak ajánlottam országunkat a Szent Korona előtt. A felajánlás alatt az angyalok körbe vettek minket és nemzetünk védő angyala tömjénezőt tartva a kezében körbejárta a Szent Koronát, miközben a tömjénfüst folyamatosan áradt. Az ima fénysugárként hatolt fölfelé ajkunkról és eggyé vált a tömjénfüsttel, amely a korona körül folyamatos körforgásban volt és spirális formában az ég felé áramlott. Láttam, ahogyan Krisztus misztikusan a kereszten függött hazánk fölött és sebei lassan begyógyultak, melyek a magyar nép bűnei miatt keletkeztek. Jézus azt mondta: „Ezt a felajánlást nemzetetek javára fordítottam, amely engesztelésül szolgált Atyám színe előtt. A magyar nép rászorul Isten kegyelmére, ám a kegyelemért a bűnöket folyamatosan engesztelni kell. Bizony mondom nektek, hogy a felajánlást Atyám is látta, és tetszését lelte bennetek.”

Bementünk az alsóház üléstermébe, ahol a parlamenti ülések zajlanak. Nemzetünk angyala körbejárta a termet tömjénezőjével, és a bukott angyalok ismét eltakarodtak. Láttam, hogy a házelnök helyén Jézus Szent Istvánnal az oldalán angyalok kíséretében megjelent és kezében tartotta a két kőtáblát, amelyből fény áradt. A Megváltó fölemelte a kőtáblákat, melynek fénye végig áramlott a teremben és közben így szólt: „Azt akarom, hogy Atyám törvényének ereje hasson át mindent, amely ebben a teremben zajlik. Vannak, akik szembe mernek szegülni a tízparancsolattal és a hazát Júdáshoz hasonlóan elárulják. Ezeknek az embereknek jobb lett volna, ha meg sem születnek, mert tettük igen súlyos Isten színe előtt. Bizony mondom nektek, hogy azok a pártok, akik gyűlöletre és hazugságra építenek és buzdítanak végül meg fognak gyengülni, majd maguk is annak áldozatává fognak válni. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is a pokolba taszíthatja (Mt 10, 28).”

Később is alkalom volt arra, hogy újra a Szent Korona elé mehettünk. Láttam, hogy a korona mögött Jézus, mint Örök Bíró jelenik meg és mellette állt a mi édesanyánk is, aki folyamatosan az Ő szeretett fiára tekintett. Csodálattal szemléltem Szűz Máriát, aki a koronában nem hatalmat lát, hanem Isten akaratát. Rajtuk kívül még három személy mutatkozott meg előttem: Noé, Mózes és Illés. Mindhárman meghajoltak a Szent Korona előtt, hiszen ez az ország Szűz Mária tulajdonában van. Hallottam, ahogyan Noé így szólt: „Ti gyermekeim, az én ivadékaim vagytok Nimród által, amelyről őseitek is tudtak. Amikor Isten szövetséget kötött velem, akkor a szövetség kegyelme nemcsak a teremtett világra áradt ki, hanem az én vérvonalamra is. Örvendezzetek és ujjongjatok, mert a magyar nép előtt lassan fényre fog derülni igaz történelmük.”

Noé után Mózes így szólt: „Gyermekeim, Isten törvénye a szívetekbe van írva. Sokan el akarják taposni országotokat, mert félnek tőletek. Szent királyaitok ismerték és gyakorolták az erényeket, amelyekben kimagaslottak a világ más királyaival szemben, akik közül többen gőgből csak önmagukat szolgálták és nem Istent, ezért buktak el és lett sokaknak szégyenletes a halála.” Illés a próféták atyjaként pedig a következőt mondta: „Nemzetetekből sokszor kiemelkedtek olyan személyek, akik Isten akaratát közvetítették az emberek felé. A Kármel-hegyén sokáig remeteként éltem. Nagy tisztelője vagyok Szűz Máriának a Mennyben, aki méhében hordozta Isten egyszülött fiát. Ti Szűz Máriához tartoztok és általa a Szentháromsághoz. Imádkozzatok, hogy minél többen (a papok is) Mária lelkületét hordozzák szívükben, mert aki őt követi az hamarabb eljut a Fiúhoz, mint saját önerejéből!”

Láttam, hogy megnyílt az égbolt és a Mennyei Atya tűzoszlopot küldött hazánk határa köré. Ez a tűzoszlop olyan volt, mint annak idején a zsidó nép átkelése során, amely védte őket az egyiptomi fáraótól és seregétől. Az égből tűzeső hullott Magyarországra, amely nemcsak megtisztít, hanem növeli is a magyar emberek szívében a haza iránti szeretetet, amely jelen pillanatban igen meghatározó a jövőnket érintve.

Végül az Úr a következőt mondta: „Olyan próbatétel elé állítottalak titeket, amely hasonló volt Ábrahám próbatételéhez. Láttam, hogy sokan eleget tettek kérésemnek. Annak idején Izsák életben maradhatott, mert Ábrahám hitt Istenben és megtette az Ő akaratát, így igaz vérvonala fönnmaradt. Ezt a kegyelmet akarom most nektek is adni, hogy nemzetetek jövője védve legyen generációról generációra. A próbatétel megtörtént. A kegyelmeket elkészítettem. Most türelemmel várakozzatok.”