Messages to Maria Julianna – 17-18-28 April 2018

Messages to Maria Julianna of Hungary – 17/18/28 April 2018

[English Translation by Manuel Silveira]

17 April 2018

“Open the Scriptures!’ It is opened on (Matthew 24:42-44): Therefore, stay awake! For you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this: if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into. So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.”

“Dear children! Understand that if you want to be saved, you must wait for your Lord as vigilant virgins. You cannot hide from Me. All your thoughts, words, actions have been recorded before you face Me. When Eve and Adam sinned, they hid themselves, but they did not know I had seen them. When Cain killed Abel, he also hid himself, but I saw and called him. Even those who live in sin try to hide from Me, but eventually they all come to light and give Me an account of their lives, because every person at the end of life has a separate judgment. They are not responsible for the mistakes of others, but are for their wrongdoings ― one is responsible for oneself ― and I will only judge his or her life and actions.”

“Those who take my doctrine and turn it to action will be very happy at the Great Warning, which won’t wait long for you. They will see the good things they have done and their good example of life.”

“Dear children! You kept yourselves holy up to this point ― go ahead with holiness to make sure you arrive safely to my kingdom. Keep always the laws of God, seek my will, ask for clemency, and if you recognize my intentions, change them into deeds. I bless you with overflowing, infinite love of my heart in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.”

Scriptural Confirmations: Matthew 20, 13: “Jesus answered”

—-

Új üzenetek (2018-04-17/18/28)

2018. április 17. Itthon az Úr Jézus …

jezusuzenete.hu/2018-aprilis-17-itthon-az-ur-jezus/

„Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Máté 24, 42-44: „Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.”

„Drága gyermekeim! Értsétek meg végre, hogy ha üdvözülni akartok, éberen kell várnotok Uratokra, mint az okos szüzek. Előlem nem lehet elrejtőzni. Minden gondolatotok, szavatok, cselekedetetek fel van írva. Előttem számot adtok mindenről. Amikor Éva és Ádám vétkeztek, elrejtőztek, de nem tudtak. Amikor Káin megölte Ábelt, ő is elrejtőzött, de Én láttam őt és Magamhoz hívtam. Azok is, akik bűnben élnek, próbálnak rejtőzködni Előlem, de végül is, amikor kiszólítom őket porhüvely testükből, minden napvilágra kerül, és számot adnak életükről, mert minden ember élete végén a külön ítélet következik. Ott nem lehet mások hibáival takarózni, mások rossz dolgaira hivatkozni, ott csak az egyén felel magáról, csak az ő életvitelét és cselekedeteit fogom megítélni.

Akik megfogadják tanításomat, és tettekre váltják, azok nagyon boldogok lesznek a Nagy Figyelmeztetéskor, ami már nem várat sokáig magára. Látni fogják azt a sok jót, amit cselekedtek, és jó életpéldájukkal mutattak.

Drága gyermekeim! Tartsatok ki ebben mindhalálig! Haladjatok előre az életszentség útján, hogy biztos léptekkel megérkezzetek Országomba. Tegyétek meg mindig Isten törvényeit, kutassátok akaratomat, kérjétek a tisztánlátást, és ha fölismertétek szándékomat, azt váltsátok tettekre. Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 20, 13: „Jézus válaszolt”

——

Maria Julianna

[English translation by Manuel Silveira]

18 April 2018

“Dear children! I’m so happy with you, for it is an unimaginable joy for me to come to your heart, when you welcome and worship Me. I also appreciate enormous happiness with you ― this is the hall of Heaven! You are actually on Earth but will live in Heaven. You cannot see the dead and the miracle of Eucharist, and you cannot perceive the awesome happiness that awaits you in Eternity. But now I give you a little sense of this soaring joy, to taste what Eternality holds for you and how I feel in your heart. Every person feels in his or her soul after the sacramental sacrifice that I am in his or her heart. Those who love Me and place their Spirit in Me, receive a great joy in their souls.

My little children! Receive Me in the Sacraments with great joy, full humility and great faith. I, the Savior, who have suffered for you, will come down from Heaven in all my holiness to stay with you ― I do all this because I love you infinitely. I never want to withdraw myself from you, and by your faith in all Sacraments you receive the Grace to unite with your Divine Redeemer, immerse in Me as a tiny water drop in the mighty ocean. I love all my children, I assure you all that I want to save everybody.

I pray to my Father for everybody, so that no single drop of my blood is lost. Those who turn their backs to Me do not believe Me because they do not know Me, and so turn God’s Grace in vain. I have redeemed you all, therefore pray so that your united sacrifices and sufferings might raise the fallen sinners to seek and find Me, and then be saved.

My dear children! If you saw the terrible struggle for the souls between the demons and the holy angels, and the dense, dark cloud that surrounds the whole earth ― because of guilty people ― you would die in horror. You all should love and find refuge in Me, and avoid misleading Satan.

My dear children! I have to intervene for St. Paul wrote: “When the sin is overwhelming, the Grace is overwhelmed.” Now I pour out my mercy and allow the guilty to see the terrible state of their souls. The Holy Spirit Himself will show them their spiritual condition. It would lead them to Hell and He will show them the terrible torment of Hell and its whole nature. Many people will die of terror, and others will cry to Me for help and will be saved from eternal damnation. It is necessary for people to realize both Heaven and Hell and to make the adequate election between them. This will be for both man’s salvation and Satan’s annihilation.

Pope John Paul II also said: The Holy Spirit reveals Satan’s wickedness and mischief because he cannot hide himself further.

I bless you ― my Heart is infinite, with all the human meaning, in wonderful love ― in the Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.”

Scripture Confirmation: Mt 21, 12: “Cleaning the Temple” 13: “Jesus said” And the Lord Jesus says, “I will cleanse my Church now.”

—-

2018. április 18. Itthon az Úr Jézus …

jezusuzenete.hu/2018-aprilis-18-itthon-az-ur-jezus/

„Drága gyermekeim! Én szólok hozzátok. Nagyon boldog vagyok köztetek. Kimondhatatlan öröm Számomra, hogy a szívetekbe térek, hogy befogadtok Engem és imádtok. Veletek is megéreztetem ezt a hatalmas boldogságot. Ez a Mennyország előíze és előszobája. Tulajdonképpen ti már itt és most a Mennyben éltek. Csak azt a káprázatot és csodát nem láthatjátok, és a boldogságnak azt a tetőfokát nem érzékelhetitek, ami odaát vár rátok, és amiben egy örökkévalóságon át részesültök, mert gyönge testetek belehalna a boldogságba. De most egy kicsiny fokban érzékeltetem veletek ezt a szárnyaló örömöt, hogy megízleljétek, hogy mit tartogat számotokra az örökkévalóság, és hogy Én mit érzek a szívetekben. Mert minden ember azt érzi a Szentáldozás után a lelkében, amit Én az ő szívében. Aki nagyon szeret Engem és kitárja lelkét Előttem, annak a lelkében hatalmas öröm van, mert mindazt a szeretetet és boldogságot visszahullatom rá, amit ő ad Nekem szeretete és Rám-hagyatkozása által.

Kicsi gyermekeim! Igyekezzetek minden Szentáldozásban így fogadni Engem: hatalmas örömmel, teljes alázattal egészen a megsemmisülésig, és nagy hittel, hogy Én, az Üdvözítő, Aki értetek kínhalált szenvedtem, minden Szentmisén leszállok a Mennyből, és itt maradok köztetek: mindezt azért teszem, mert végtelenül szeretlek benneteket. Soha nem akarok elszakadni tőletek, és hitetek által minden Szentáldozásban és Szentségimádásban megkapjátok a kegyelmet, hogy feltöltődjetek Velem, hogy egyesüljetek isteni Megváltótokkal, elmerüljetek Bennem, mint parányi vízcsepp a hatalmas Szeretetóceánban. Én minden gyermekemre vágyom. Mindnyájatokkal közölni akarom Magamat. Minden embert üdvözíteni akarok. Azt akarom, és ezért imádkozom Atyámhoz, hogy egyetlenegy emberben se váljon hiábavalóvá rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom. Egyetlen csepp Vérem se vesszen kárba. Mert azok, akik hátat fordítanak Nekem, nem hisznek Nekem, mert nem ismernek Engem. Hiábavalóvá teszik magukban Isten kegyelmét. Mert az Atya a Legdrágábbat, Engem adott értetek, hogy mindnyájan üdvözüljetek. Ezért kérem imáitokat, hogy Velem egyesített áldozataitokkal és szenvedéseitekkel fölemeljétek az elesett bűnösöket, hogy azok keressenek és megtaláljanak Engem. Megtérjenek és üdvözüljenek.

Drága gyermekeim! Ha látnátok, hogy milyen rettenetes harc folyik a lelkekért a démonok és a szent angyalok között, ha látnátok azt a sűrű, sötét felleget, amely körbeveszi az egész Földet – mert a bűnös emberek az összes ördögöt kiszabadították bűneikkel a pokolból –, belehalnátok a rémületbe, és mind Belém kapaszkodnátok, hogy Nálam menedéket találjatok. De mivel a bűn megvakítja és süketté teszi az embert, ezért a vesztükbe rohannak. A hamis csillogás megtéveszti, a sátán félrevezeti őket.

Drága gyermekeim! Közbe kell avatkoznom. Szent Pál írta: „amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem”. Most csordultig kiárasztom kegyelmemet. Megadom a bűnösöknek, hogy meglássák lelkük szörnyű állapotát. Maga a Szentlélek fogja megmutatni nekik, hogy milyen úton járnak, és ez az út a pokolba vezet. Megmutatja nekik a pokol rettenetes kínszenvedését, annak egész mivoltát. Sok ember meg fog halni a rémülettől, mások segítségért kiáltanak Hozzám, és megmenekülnek a kárhozattól. Ez a nagy léleklátás nagyon közel van. Szükséges, hogy ezt megkapják az emberek, hogy tisztán lássák, kit választanak. Ez mind az ember üdvösségéért és a sátán ellen fog történni. Maga a sátán üldözi ezt az üzenetet, amiről pedig még a szentéletű II. János Pál pápa is beszélt. Azért, mert a sátán nem tud tovább rejtőzködni, a Szentlélek felfedi gonoszságát és álnokságát.

Megáldalak titeket, Szívem végtelen, minden emberi értelmet meghaladó, csodálatos szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 21, 12 cím: „A Templom megtisztítása” 13: „Jézus mondta” És mondja az Úr Jézus: „Most fogom megtisztítani Egyházamat.”

——

Maria Julianna

[English translation by Manuel Silveira]

28 April 2018

“Dear daughter! Get ready because you are very close to what I’ve prepared for you, and all will come suddenly. From now on, recite the following prayers for yourself and your enemies: The Rosary of Mercy, the Holy Blood Liturgy, the Prayer of St. John Vianney, the hiding and the delivering prayers. Offer all these prayers for the grace of ultimate perseverance and a good death! Prepare yourself for the great encounter with Me that will last forever.

My little girl! Time is expiring, it’s very close. Continue your journey on the track I’ve ever seen. I have marked you by Holy Baptism to connect you to Me so that Satan could never remove you from Me. You are Mine forever, and I will care you in my own glory. I have shaped you into my own image through the sacraments to transform you into My Self. You are united to Me as a tiny water drop into the mighty Ocean of Love. My loving Heart will be your eternal shelter and dwelling in Heaven, which is the source of the greatest pleasures. Get ready! The shroud will fall from your eyes soon, and you will be delighted throughout all eternity, rejoice and cheer because it will happen soon. Lord Jesus, I pray for your mercy to fulfill completely your everlasting sacred plan for me.

I bless you my sweetheart, beyond all human meaning ― wonderful ― nothing like my eternal love, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen.”

—-

2018. április. 28. Itthon az Úr Jézus …

jezusuzenete.hu/2018-aprilis-28-itthon-az-ur-jezus/

„Drága kislányom! Készülj! Már nagyon közel van, amire felkészítettelek. Minden hirtelen jön. Mától fogva a következő imákat mondd el magadért és sorstársaidért: Az Irgalmasság rózsafüzérét, a Szent Vér litániát (Hozsanna 66. oldal) a Vianney Szent János imát, az elrejtő és a szabadító imákat. Ajánld fel mindezeket a jó halál és a végső állhatatosság kegyelméért! Így készülj fel a Velem való nagy találkozásra, amely örökké tart.

Kislányom! Az idő egyre fogy. Már nagyon közel van. Továbbra is folytasd utadat az általam mutatott pályán. Megjelöltelek a szent keresztség által. Magamhoz bilincseltelek, hogy a sátán soha ne tudjon elszakítani Tőlem. Mindörökké az Enyém vagy. Úgy vigyázok rád, mint saját dicsőségemre. Saját képemre formáltalak, minden szentáldozás után Magamba alakítalak. Úgy egyesülsz Velem, mint parányi vízcsepp a hatalmas Szeretet óceánnal. Mindörökre az Enyém vagy. Szeretettől lángoló irgalmas Szívem a te örök menedéked. Szívem lesz lakásod a Mennyben, amely a legnagyobb örömök forrása. Készülj! Hamarosan lehull szemedről a lepel. Színről színre fogsz gyönyörködni Bennem az egész örökkévalóságon át. Örülj és ujjongj, mert hamar bekövetkezik. Minden nap így imádkozz, Hozzám: Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Megáldalak téged, Szívem, minden emberi értelmet meghaladó, csodálatos, semmihez sem hasonlítható örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”