Message to Maria Magdolna – 6 July 2018

Message to Mária Magdolna of Hungary

6 July 2018

[English translation by Manuel Silveira]

2018. 07. 06, Péntek

Mária Magdolna

I saw that behind the European Union there is a giant dragon with seven heads and ten horns. The dragon shouted:

“I have swallowed the other continents of the world, now Europe is coming! Hungary is causing my defeat, so I’m ready to mobilize everything to ruin it completely.”

I saw that one of the blows from the dragon to our country is the Budapest Pride (homosexuals march for 30 days in the bigger cities of Hungary, e.g. Szeged, Győr, Debrecen, Miskolc, Pécs, Budapest). The Blessed Mother covered these cities with her mantle, and then said:

“My children, Satan can’t bear your governments and churches that protect the sanctity of marriage (between men and women) and families. In the past centuries and decades, the evil has succeeded in destroying families, whose consequences are divorces, game marriages, abortions, desires for the same sex, prostitution, and gender theory. Humanity currently lives the same serious sins as the inhabitants of Sodom and Gomorrah, who were destroyed by sulfur and fiery rain. Listen to the voice of God and reject these serious sins! Never inquire about the holy anger of God, as Lot’s wife, who eventually turned into salt! My Children, pray for the Hungarian people to resist the temptation of the progeny, which is to encourage people to free sin. The essence of the family is not only the kinship, but also protection and security. Those who want to live without a family will sooner or later face hopelessness and loneliness.

“Mothers, I urge you not to fear the sanctity of marriage and the foundation of the family, for they concern God. I have covered the great cities of your country with my shield, for I have listened to your prayers. Pray with perseverance and ask for my Son, for grace to let people know the essence of God’s creation and the meaning of life!”

——

[Original Hungarian Language]

Júl 6 Címkék: hit 0 hozzászólás

Regőczi István atya

Láttam, hogy az Európai Unió mögött egy hatalmas tűzvörös sárkány áll, melynek hét feje és tíz szarva van. A sárkány tüzet okád folyamatosan Magyarország felé, mert keresztülhúzza terveit. A sárkány ezt ordította:

“A világ más kontinenseit elnyeltem, most Európa következik! Magyarország a vereségemet okozza, ezért kész vagyok mindent mozgósítani, hogy tönkre tegyem teljesen.”

Láttam, hogy az egyik csapás, amit a sárkány országunkra mér most a Budapest Pride (homoszexuálisok felvonulása 30 napon keresztül az ország nagyobb városaiban pl. Szeged, Győr, Debrecen, Miskolc, Pécs, Budapest).  A Szűzanya betakarta palástjával ezeket a városokat, majd így szólt:

“Gyermekeim, a Sátán számára elviselhetetlen, hogy a ti kormányotok és egyházatok védi a házasság szentségét (férfi és nő között) és a családokat. Az elmúlt évszázadokban, évtizedekben a gonosz sikeresen elérte, hogy a családokat szétrombolja, melynek következményei: a válások, vadházasságok, az abortuszok, az azonos nemek iránti vágyak, a prostitúció, a gender elmélet. Jelenlegi korotok ugyanazokat a súlyos bűnöket éli, mint Szodoma és Gomora városainak lakói, akiket Isten kénköves és tüzes esővel pusztított el. Lóthoz hasonlóan hallgassatok Isten szavára, és fordítsatok hátat e súlyos bűnöknek!  Soha se legyetek kíváncsiak Isten szent haragjára, mint Lót felesége, aki végül sóbálvánnyá változott! Gyermekeim, imádkozzatok, hogy a magyar nép ellenálljon a proganda kísértésével szemben, mely a bűn szabad gyakorlására akarja ösztönözni az embereket. A család lényege nemcsak a rokoni kötelék, hanem az oltalom és a biztonság is. Akik család nélkül akarnak élni, azok előbb-utóbb szembesülni fognak a reménytelenséggel és a magánnyal. Én, a ti édesanyátok bíztatlak titeket arra, hogy ne féljetek a házasság szentségétől és a családalapítástól, hiszen Istennek gondja van mindenkire és mindenre. Palástommal betakartam országotok nagyobb városait, mert meghallgattam imáitokat. Imádkozzatok kitartóan, és kérjétek Fiamtól a kegyelmet, hogy az emberek felismerjék Isten teremtésének lényegét és az élet értelmét!”