Message to Anna Mewis (in Slovak) – 9 June 2019

Message to Anna Mewis (in Slovak) – 9 June 2019

9. jún 2019, prvý deň Turíc. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 11.50 a 18.30 hod. V počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, vám dávam Ducha Svätého v tento prvý deň Turíc. Vy ste milovaní a verní, ktorí vydržali dodnes. Boli ste verní a nebojíte sa, keď vás skazení chceli chytiť. Poslušne ste nasledovali Moju vôľu a išli ste do levieho brlohu, lebo to bola Moja vôľa. Absolvovali ste skúšku. Ďakujem vám zo spodnej časti Môjho Srdca. Moje deti milovaného Otca a deti Márií, ste sa rozhodli ísť na tento najťažší a obťažnejší spôsob, a to pokračovať na Mojej ceste. K dnešnému dňu sa katolícka Cirkev rozhodla postaviť sa na stranu démona.

JA, Nebeský Otec, Som ešte raz dal každému príležitosť urobiť tento krok pravdy. Veľké množstvo kardinálov, biskupov a kňazov nebolo ochotných zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Najsvätejšej Matky. Toto je a zostáva najistejšou ochranou proti satanovej moci a prefíkanosti. Moji milí, nemôžete pochopiť, aký je satanov trik a triky a ako ich praktizuje. Zachytáva ľudí takým spôsobom, že sú slepí k pravde. Ak sa nebudete úplne venovať Mojej Božskej vôli, budete podriadení zlu. Teraz vykonáva svoju najväčšiu moc v poslednom čase. Nemôžete vidieť skrze jeho lúpež, lebo najväčší počet kňazov a veriacich sa rozhodli robiť svoje machinácie a byť aj naďalej viazaní. Prekročili na ľavú stranu kvôli zlému vplyvu. Nebránili satanovi. Mieria do priepasti.

Moji Milovaní, v tomto Svätom Duchu, chcem vás pozdraviť vďačnosťou a láskou v tento dôležitý deň. Ste preferovaní a nič vás nemôže zastaviť z Mojej strany. Milujem vás nesmierne. Duch Svätý preto bude prúdiť skrze vás. Moji milí maličký, dnes Som vám v extáze ukázal jazyky ohňa Ducha Svätého. Boli ste pod kúzlom tohoto vyliatia Ducha Svätého a nestratili ste na neho svoje oči. Koľko radosti a milosti ste dnes dostali. Nemôžete ani pochopiť, ako Svätý Duch obklopuje vás a všetkých vašich nasledovníkov teda Mojich nasledovníkov, s Mojou Láskou. Tento Duch Svätý vyliaty na vás je láska medzi Mnou a Mojím Synom, Ježišom Kristom. V tejto láske ste boli znovu ponorení a pokrstení. S radosťou môžete prijať dary.

Nedovoľte, aby túto radosť nič neodnieslo, lebo patrí vám všetkým. Nepozerajte sa na tých, ktorí vás nenávidia a chcú vám niečo povedať. Sú ponorení do démona a nemajú nijakú perspektívu. Nenávisť proti vám bude vždy rásť. Pozrite sa na ukrižovanie Môjho Syna. Ako ho nenávidel? A na jeho strane nikto nestál. Vaša Matka, Najdrahšia Matka Neba, stála pod Krížom Môjho Syna. Vydržala a uniesla ukrižovanie Môjho Syna vo všetkých protivenstvách. Preto Moje milé deti stoja po boku svojej Nebeskej Matky, aby ste aj vy dobrovoľne vzali svoj Kríž na ramená a udržali ste ho. Neznepokojujte sa tým, že vezmete všetky zlomyseľnosti svojich protivníkov, lebo satan vykonáva svoju najvyššiu moc a bude silný. Použite Moju lásku k tomu, aby ste nezúfali a dôverovali.

Nebude to pre vás všetkých ľahké. Ale JA Som s vami a sprevádzam vás na tejto najťažšej ceste. Vždy pamätajte, že vaša odmena v Nebi bude veľká. Sedíte na dvanástich trónoch a súdite dvanásť pokolení Izraelových. Nemôžete si to predstaviť, ale je to celá pravda a pre túto pravdu môžete dokonca dať svoj život preč, keď sa to od vás vyžaduje.

Zostaňte odvážni, celé Nebo je s vami spojené. Anjeli, najmä Svätý archanjel Michal, budú s vami. Uderia mečom do všetkých smerov, čím vás zachránia pred zlom. Vaša nemecká krajina a Európa sa zaviazali k zlu a upadli do bezbožnosti. Voľba zelenej strany tak jasne hovorí. Nemajú nijaké skutočné poznanie, lebo v nich pracuje démon. Už si nevšimnú, že poslúchajú falošného ducha, satana. Žijú, akoby to bola pravda. Klamstvo sa už stalo pravdou. Chcú vás presvedčiť, že ste nevedomí. Nenechajte sa zmiasť, lebo ste na správnej ceste.

Moje milované deti, deti vášho Otca, dnes ste vzývali Ducha Svätého. On bol vyliaty nad vami v podobe ohnivých jazykov. Budete to cítiť, lebo do vás prúdila špeciálna sila, ktorú nemôžete vysvetliť. Urobíte úkony, ktoré ste neboli schopní urobiť a nemôžete si to vysvetliť. Vezmite túto moc vo vás, lebo je to moc pravého Ducha vo vás, sú to dary Ducha Svätého na sviatok Turíc. Sedem týždňov ste čakali na zostup Ducha Svätého. Celé Veľkonočné obdobie sa skončilo. Červená farba liturgie a výzdoba oltára znamená oheň Ducha Svätého a lásku, ktorá vám je daná zvlášť. Ale tiež si túto lásku nárokujte a neodolávajte ju. Je to dvanásť plodov Ducha Svätého, a to láska, pokoj, radosť, trpezlivosť, jemnosť, rozumnosť, jemnosť, vernosť, miernosť, striedmosť a čistota. Modlite sa za všetky tieto plody, lebo vám ich dá Duch Svätý.

Turíce sú veľmi dôležité. Radujte sa, že sa Syn Boží vrátil ku Mne, Nebeskému Otcovi, aby prosil o tohoto Ducha. Bez tohoto Ducha by ste išli na kúsky, lebo bez týchto darov nemôžete existovať. Duch Svätý vás naučí všetko, čo Som vám povedal. Budete upozornení, keď príde čas. To tiež znamená, že potrebujeme tohoto Ducha Svätého a nemôžeme existovať bez neho v živote. Čo by sme napríklad boli bez radosti? Nesmieme dovoliť, aby táto radosť odchádzala, lebo bez nej nebudeme schopní vyrovnať sa s mnohými problémami a ťažkosťami života.

Nesmieme stratiť vnútornú radosť. Je nám daná vierou. Každý jednotlivý dar Ducha Svätého je dôležitý, lebo ho ľudia vo svete hľadajú vo svete. Ale tieto radosti nie sú trvalé, zatiaľ čo nebeské radosti nie sú porovnateľné. Zapálili srdce a nechcete ich vymeniť. Je to to isté s ostatnými druhmi ovocia. Môžete ich nájsť iba v nadprirodzenom svete. Preto sa nezaväzujte k svetu. Ak sa naučíte dávať Mne úplne vo vašej vôli, tieto dary vám budú dané a váš život sa stane plodným. Nepodľahnete pokušeniam, ktoré svet ponúka. Váš život má zmysel. Zažijete svoju hodnotu, ktorú nemožno od vás odobrať. Každý človek má špeciálne schopnosti, ktoré môže a mal používať.

Nesmiete ležať ladom a zakrpatené. Keď je človek úplne zameraný na nadprirodzené, žije plný život a ťažkosti života budú niečo prirodzené, ktoré je súčasťou života. Takže sa nemusíte starať o svoju budúcnosť. Hádzajte tieto starosti na Mňa. Dám vám naplnenie. Láska vás bude niesť a viesť vás k činom, ktoré vás urobia šťastnými. Dnešní ľudia stratili vzťah s Duchom Svätým, lebo nevenujú pozornosť Turíciam. Robia niekoľko dní dovolenky, ktoré nie sú naplnené každodenným životom. Nezhromažďovali silu, ale stratili svoju silu, lebo neboli správne aplikované.

Duch Svätý čaká na ochotných katolíckych kresťanov, lebo sa chce vliať. Je to Jeho čas v čase zostupu Ducha Svätého. Radujte sa po všetky dni, lebo chce byť s vami a chce vám dať seba. Verte a dôverujte hlbšie a s vďačnosťou prijímajte dary tejto hostiny. Milujem vás a chcem vás zabaliť do Mojej lásky. Nechcem nikoho opustiť a radujem sa z každého, kto je pripravený prijať sedem darov a dvanásť plodov.

Teraz vám žehnám so všetkými anjelmi a vašou drahou Nebeskou Matkou, Kráľovnou v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Buďte pripravení prijať sedem darov a dvanásť plodov Ducha Svätého! Posilnia vás pre váš budúci život.

[See link: http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190609Goettingen.html]