Message to Luz de Maria – 11 December 2021

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

[This Message is also translated into Slovak — see the end of this English version]

DECEMBER 11, 2021

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Referring to the Feast of Our Lady of Guadalupe

Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ:

OUR QUEEN WILL CRUSH THE HEAD OF SATAN.

OUR QUEEN, COMMANDING THE HEAVENLY LEGIONS, CAUSES SATAN TO FEAR.

People of Our Queen, this feast day of Your Queen and Mother is at the same time a day of Advent.  During Advent, the People of Our King and Lord prepare themselves and the People of your Queen and Mother prepare themselves.

The Son is not without the Mother; the Mother is not without the Son.

It is during this time of waiting that the People of the Son are held by the Hand of the Son’s Mother, as a refuge of Salvation.

How many people rest in the protection of the Maternal Mantle, the Mantle that covered Our King and Lord Jesus Christ!

I CALL YOU TO PRESENT YOUR WHOLE BEING TO YOUR QUEEN AND MOTHER SO THAT SHE MIGHT KEEP YOU CLEAN FACED BY THE INSINUATIONS OF THE DEVIL.

Without declining in Faith, as a faithful People, being faithful children of your Queen and Mother, heed the multiple Calls that you receive and strengthen your Hope of a better tomorrow, where peace will be your food and Divine Love the sun that continually enlightens you.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN


MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA

DECEMBER 11, 2021

Referring to the Feast of Our Lady of Guadalupe

Beloved children of My Immaculate Heart:

COME TO MY SON: HE AWAITS YOU WITH INFINITE LOVE.

On this date when so many of My children come to Me, I ask you to remain faithful to My Son, being better children all the time, remaining faithful to the true Magisterium of the Church of My Son.

Beloved children, prepare the refuges requested of you by My Son, as well as the homes consecrated to Our Sacred Hearts to be refuges for those who dwell there.  You must preserve what is necessary in order to subsist, without falling into confusion, always having peace in your hearts, for Our Sacred Hearts are the refuge where you must keep yourselves duly prepared as temples of the Holy Spirit.

Prepare yourselves – those of you who cannot gather what you know to be materially necessary should rest assured that My Son will send you what you need in order to subsist. Faith is indispensable on the paths of My Son and even more so when humanity sees some darkness in everything it experiences.

Children, do not be confused; do not allow any mistrust towards Divine Protection or My Protection to enter into you; do not doubt that My beloved St. Michael the Archangel remains permanently over the People of My Son.

Pray, children, pray with deep Faith. Do not falter: be aware of what is happening so that you might pray about it, and may My children minister to one another.

This generation is experiencing what others of their generation have not experienced, causing themselves more pain and greater loneliness.

Rejecting My Son, it is difficult for them to understand the Divine Ways: their ears are closed, their eyes do not see and their minds deny everything, leading them to enter into despair and uneasiness, into seemingly endless winter.

COME BACK, LITTLE CHILDREN!

COME TO MY SON WHO IS WAITING FOR YOU. COME TO THIS MOTHER.

Without doubting My Maternal Love, with confidence in this Mother, give Me your hand and advance with a light and sure step.

Beloved People:

YOU DO NOT STAND ALONE…

YOU DO NOT STAND ALONE…

YOU DO NOT STAND ALONE…

I bless you, I love you. Do not be afraid.

Mother Mary

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN


POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 

11 DECEMBRA 2021

S odkazom na sviatok Panny Márie Guadalupskej

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

NAŠA KRÁĽOVNÁ ROZDRVÍ HLAVU SATANA.

NAŠA KRÁĽOVNÁ, VELIACA NEBESKÝM LÉGIÁM, VYVOLÁVA SATANOVI STRACH.

Ľudia našej Kráľovnej, tento sviatok našej Kráľovnej a Matky je zároveň dňom adventu. Počas adventu sa ľud nášho Kráľa a Pána pripravuje a ľud vašej Kráľovnej a Matky sa pripravuje. Syn nie je bez Matky; Matka nie je bez Syna. Práve v tomto čase čakania je ľud Syna držaný rukou Matky Syna ako útočisko spásy. Koľko ľudí odpočíva pod ochranou materského plášťa, plášťa, ktorý prikrýval nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista!

VYZÝVAM VÁS, ABY STE TO CELÉ PREDLOŽILI NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE, ABY VÁS UDRŽALA V ČISTOTE OD DIABLOV. Bez toho, aby ste sa vzdali viery, ako verný ľud, ktorý ste vernými deťmi svojej Kráľovnej a Matky, dbajte na mnohé výzvy, ktoré dostávate, a posilňujte svoju nádej na lepší zajtrajšok, kde mier bude vašou potravou a Božská Láska slnko, ktoré vás neustále osvecuje.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ


POSOLSTVO NAJSVÄTEJŠEJ PANNY MÁRIE SKRZE JEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

11 DECEMBRA 2021

S odkazom na sviatok Panny Márie Guadalupskej Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

PRÍĎTE K MÔJMU SYNOVI: OČAKÁVA VÁS S NEKONEČNOU LÁSKOU. V tento deň, keď ku Mne prichádza toľko Mojich detí, žiadam vás, aby ste zostali verní Môjmu Synovi a boli stále lepšími deťmi a zostali verné pravému Učiteľskému úradu Cirkvi Môjho Syna.

Milované deti, pripravte útočiská, o ktoré vás žiada Môj Syn, ako aj domy zasvätené Našim Najsvätejším Srdciam, aby boli útočiskom pre tých, ktorí tam prebývajú. Musíte zachovať to, čo je potrebné, aby ste prežili, bez toho, aby ste upadli do zmätku, vždy mali pokoj vo svojich srdciach, lebo Naše Najsvätejšie Srdce sú útočiskom, kde sa musíte náležite pripraviť ako chrámy Ducha Svätého.

Pripravte sa – tí z vás, ktorí nedokážu zhromaždiť to, o čom viete, že je materiálne potrebné, by ste si mali byť istí, že Môj Syn vám pošle to, čo potrebujete, aby ste sa uživili. Viera je nepostrádateľná na cestách Môjho Syna a ešte viac, keď ľudstvo vidí vo všetkom, čo zažíva, nejakú temnotu. Deti, nenechajte sa zmiasť; nedovoľte, aby do vás vstúpila nedôvera ku Božej ochrane alebo Mojej ochrane; nepochybujte o tom, že Môj milovaný Svätý Michal archanjel zostáva natrvalo nad ľudom Môjho Syna. Modlite sa, deti, modlite sa s hlbokou vierou. Neváhajte: uvedomujte si, čo sa deje, aby ste sa za to modlili a Moje deti nech si navzájom slúžia.

Táto generácia zažíva to, čo iní z ich generácie nezažili, čím si spôsobuje väčšiu bolesť a väčšiu osamelosť.

Odmietajúc Môjho Syna, je pre nich ťažké pochopiť Božské cesty: ich uši sú zatvorené, ich oči nevidia a ich myseľ všetko popiera, čo ich vedie k zúfalstvu a nepokoju, do zdanlivo nekonečnej zimy.

VRÁŤTE SA, MALÉ DETI! PRÍĎTE K MÔJMU SYNOVI, KTORÝ VÁS ČAKÁ. PRÍĎTE K TEJTO MATKE.

Bez pochýb o Mojej Materinskej láske, s dôverou v túto Matku, podajte Mi ruku a napredujte ľahkým a istým krokom.

Milovaní ľudia:

NEZOSTANETE SAMI…

NEZOSTANETE SAMI…

NEZOSTANETE SAMI…

Žehnám vás, milujem vás. Nebojte sa.

Matka Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ