Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 1 January 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

JANUARY 1, 2022

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

People of Our King and Lord Jesus Christ:

AS PRINCE OF THE ARMIES OF HEAVEN AND SENT BY THE MOST HOLY TRINITY, I BLESS YOU.

I convey to you the Divine Will for this people who continue to rebel, not believing in what is approaching for everyone and refusing to work and act according to the Divine Requests.

You are continuously quarrelling, living without peace, each person being their brother’s torment. Humanity is in permanent chaos.

Attention, children of Our King and Lord Jesus Christ! The churches will increasingly be plundered due to man’s rebellion against what reminds him of law, obedience, love, peace, Faith and morality.

PAY ATTENTION!

COMMUNISM (1) IS ADVANCING: IT HAS NOT RETREATED BUT ADVANCES AT THIS TIME WITH GREATER FREEDOM, WHICH HUMANITY ITSELF HAS GRANTED TO IT.

You are acting like senseless, unreasoning creatures, who later will need one another.

Woe to those who, because of the coming famine, because of sickness, in order to maintain the appearance of security, will reject the Divine Seal and replace it with the seal and distinctive mark of the Antichrist! (2)

Pray, People of Our King and Lord Jesus Christ: the Church will suffer due to changes that will suddenly arise.

Pray, People of Our King and Lord Jesus Christ: pray for the institution of the Church, plunged into confusion – the sceptre will pass from one side to the other.

Pray, People of Our King and Lord Jesus Christ: a new disease will be announced. Do not panic, Divine Protection remains over its People.

Pray, People of Our King and Lord Jesus Christ: Central America will suffer, Costa Rica will be shaken.

As Prince of the Heavenly Legions, I am the bearer of the Divine Will: you must change into creatures of good, of prudence, of firm and strong Faith, convinced of the protection of Our King and Lord Jesus Christ.

How many, being aware of the approaching darkness, increase their errors, evoking the rebels and persecutors!

YOU NEED TO GROW SPIRITUALLY, TO UNITE WITH THE MOST HOLY TRINITY, WITH OUR QUEEN AND MOTHER OF THE END TIMES (3), BEING SHELTERED BY MY HEAVENLY LEGIONS.

Receive Our King and Lord Jesus Christ in the Eucharist, nourish yourselves with the Eucharistic Meal (Mt. 26:26c). Be love, give love, live in Divine Love, transmit Divine Love so that the peace coming from love might bear witness on the part of each one of you.

This is the moment for you to reflect:

EVIL WANTS TO SNATCH THE ARK OF THE NEW COVENANT FROM YOU AND LEAVE YOU ORPHANS IN THIS WORLD OF INIQUITY.

Be wise, lest your tongue be a fire that sets everything aflame, lest it be a poison that kills your brother. Keep in mind that it is with the same tongue that kills your brother or sister, that you pray to, bless and venerate the Triune God or Our Queen and Mother of the End Times.

I bless you, we protect you: you have been entrusted to Our Custody.

Remain unafraid:  My Legions are watching over each of you with constant attention.

I bless you. Without fear, walk in Faith.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

1. Read about communism…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html]

2. Read about the microchip…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/Microchips_in.html]

3. Read about the Queen and Mother of the End Times…

[See link: https://revelacionesmarianas.com/en/REINA%20Y%20MADRE.pdf]

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

As Captain of the Heavenly Host, St. Michael the Archangel is decisive in the strength and power given to him by the Most Holy Trinity.

He calls us at this time of transition for humanity as it goes from captivity to captivity, but human beings carry on without wanting to look.

Peace has been broken everywhere: quarrels have become normal for humanity.

Evil and its institutions, having spread everywhere through their great tentacles, want the People of God to have no churches, not to receive Jesus in the Eucharist and to be a people without a Mother.

He calls us to measure our words towards and against our neighbour.

“He who has ears, let him hear” (Mt 13, 9).

Amen.


Posolstvo od Svätého Michala archanjela. SKRZE LUZ DE MÁRIA 1. JANUÁRA 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

AKO PRINC NEBESKÝCH ARMÁD, POSLANÝ NAJSVÄTEJŠOU TROJICOU VÁS ŽEHNÁM.

Odovzdávam vám Božiu vôľu pre tento ľud, ktorý sa naďalej búri, neverí v to, čo sa blíži ku každému a odmieta pracovať a konať podľa Božích žiadostí. Neustále sa hádate, žijete bez mieru a každý človek je trápením svojho brata. Ľudstvo je v permanentnom chaose. Pozor, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista! Kostoly budú čoraz viac drancované kvôli ľudskej vzbure proti tomu, čo mu pripomína zákon, poslušnosť, lásku, pokoj, vieru a morálku.

DÁVAJTE POZOR! KOMUNIZMUS (1) NASTUPUJE: NEUSTÚPIL, ALE NASTÚPIL V TOMTO ČASE S VEĽKOU SLOBODOU, KTORÚ MU POSKYTLO SAMO ĽUDSTVO. Správate sa ako nezmyselné, nerozumné stvorenia, ktoré sa neskôr budú navzájom potrebovať. Beda tým, ktorí kvôli prichádzajúcemu hladu, kvôli chorobe, aby si zachovali zdanie bezpečia, odmietnu Božskú Pečať a nahradia ju pečaťou a rozlišovacím znakom Antikrista! (2)

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Cirkev bude trpieť zmenami, ktoré náhle nastanú.

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: modlite sa za ustanovenie Cirkvi ponorenej do zmätku – žezlo bude prechádzať z jednej strany na druhú.

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: bude ohlásená nová choroba. Neprepadajte panike, Božská ochrana zostáva nad svojimi ľuďmi.

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Stredná Amerika bude trpieť, Kostarika bude otrasená.

Ako princ Nebeských légií Som nositeľom Božej vôle: musíte sa zmeniť na stvorenia dobra, obozretnosti, pevnej a silnej viery, presvedčených o ochrane Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Koľkí, uvedomujúc si blížiacu sa temnotu, zväčšujú svoje chyby, vyvolávajúc vzbúrencov a prenasledovateľov!

POTREBUJETE DUCHOVNE RÁSŤ, ABY STE SA ZJEDNOTILI S NAJSVÄTEJŠOU TROJICOU, S NAŠOU KRÁĽOVNOU A MATKOU KONCA ČASOV (3), KTORÁ VÁS OCHRÁNI AJ MOJE NEBESKÉ LÉGIE. Prijmite nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista v Eucharistii, živte sa eucharistickým jedlom (Mt. 26:26c).

Buďte milovaní, rozdávajte lásku, žite v Božskej Láske, odovzdávajte Božskú Lásku, aby pokoj pochádzajúci z lásky svedčil na strane každého z vás. Toto je čas, aby ste sa zamysleli: ZLO VÁM CHCE VYRAZIŤ ARCHU NOVEJ ZMLUVY A NECHAŤ VÁS SIROTY V TOMTO SVETE NEPRÁVOSTI. Buďte múdri, aby váš jazyk nebol ohňom, ktorý všetko zapáli, aby to nebol jed, ktorý zabije tvojho brata. Majte na pamäti, že práve tým istým jazykom, ktorý zabíja vášho brata alebo sestru, sa modlíte, žehnajte a uctievate Trojjediného Boha alebo Našu Kráľovnú a Matku konca Časov. Žehnám vás, chránime vás: boli ste zverení do Našej starostlivosti. Zostaňte bez strachu: Moje légie dohliadajú na každého z vás s neustálou pozornosťou. Žehnám vás. Bez strachu kráčajte vo viere.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

1. Prečítajte si o komunizme…

2. Prečítajte si o mikročipe…

3. Prečítajte si o Kráľovnej a Matke konca Časov…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Svätý Michal Archanjel ako kapitán nebeských zástupov je rozhodujúci v sile a moci, ktorú mu dáva Najsvätejšia Trojica. Volá nás v tomto čase prechodu pre ľudstvo, keď prechádza zo zajatia do zajatia, ale ľudské bytosti pokračujú bez toho, aby sa chceli pozerať. Všade bol narušený mier: hádky sa pre ľudstvo stali normálnymi. Zlo a jeho inštitúcie, ktoré sa šíria všade skrze svoje veľké chápadlá, chcú, aby Boží ľud nemal kostoly, neprijímal Ježiša v Eucharistii a bol ľudom bez Matky. Vyzýva nás, aby sme merali svoje slová smerom k blížnemu a proti nemu.

„Kto má uši, nech počúva“ (Mt 13, 9). Amen.

[See website: https://littlepebble.org/2022/01/04/message-to-luz-de-maria-1-january-2022/]