Message 841 (in Tagalog) – 1 May 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NI SAN JOSE KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-1 NG MAYO, 2022

MENSAHE BLG. 841

Kapistahan ni San Jose, Ang Manggagawa

Ukraina sumasailalim sa kakila-kilabot na mga kalupitan – Rusiya nagnanais na engkwentruhin ang Europa at iba pang mga lupain. Rusiya ay sasalakayin ng Tsina – Gitnang Silangan ay aatakihin Israel at Espanya – Norwega, Kopenhage at Sweden dapat maghanda sa digmaan, dahil ang Rusiya ay sasalakayin kayo, sa lalong madaling panahon. Switzerland ay aatakehin, sa lalong madaling panahon – Mga hukbo ay sasakupin ang Roma – Ang Watawat ng Komunismo ay ilalagay sa ibabaw ng Vatican; ang Papa ay magdurusa ng napaka labis – Australiya paparusahan ng napaka bigat.

WILLIAM: Si San Menoloutis ay kinausap ako ng 4.10 am, pinapayuhan ako na si San Miguel ay magpapakita na sa iilang sandali na lamang.

Ang Puting Krus ay lumitaw sa kalangitan, naginginig, dumarating papalapit pagkatapos ay gumagalaw papalayo.

Ang Puting Krus ay napaka-laki. Ito ay tila napaka lapit sa Sagradong Lupain, sapagkat ako ay inilagay sa isang bilanguan na napakalapit sa aking ari-arian.

Si San Miguel ay pumarito. Siya ay nakatayo sa harap ng Puting Krus. Kanyang sinasabi:

SAN MIGUEL: “Ito ang aking mga sundalo, ang pinuno ng Hukbong Makalangit.”

WILLIAM: Kasama si San Miguel sa likod niya si San Jose ay pumarito sa unahan. Si San Miguel ay gumalaw patungo sa kaliwa malapit sa Sagradong Lupain at pinaraan si San Jose na gumalaw patungo sa unahan.

SAN JOSE: “Aking binabati ka, Aking minamahal na anak, sa madaling panahon – sa lalong madaling panahon – upang maging, sa publiko, ang Huling Bikaryo ng banal na Inang Simbahan.”

WILLIAM: Si San Miguel ay nag Tanda ng Krus:

SAN MIGUEL: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

SAN JOSE: “Sa araw na ito sa iyong lungga, Ako ay pumarito bilang iyong katatagan upang ikay bigyan ng isang Mensahe para sa Banal na Inang Simbahan. Aking minamahal na Anak ng Kataas-taasang Diyos, ang Tagapagligtas ng Lahi ng Tao, Ako ay isinugo sa iyo at sa Aming mga anak na lubhang nangangailangan, upang ibigay sa iyo ang Aking Makaamang Pagibig at pampalubag-loob, habang iyong ipinagpapatuloy buhatin ang Krus ng kaligtasan upang tulungan ang lahat ng tao na maabot ang kaligtasan, sa isang panahon ng matinding pangangailangan, dahil ang daan ay napakalubak, na may maraming lubak at mga bato, na gawin ang landas na pinakamahirap upang marating ang Walang Hanggang Kaligtasan.”

“Ngayon ay ang Aking Araw ng Kapistahan at sa araw na ito Ako, si San Jose, ay bukbuksan pataas ang Langit para sa maraming kaluluwa na, na may malaking pananampalataya, lalo na ngayon para sa mga anak ng Ukraina, na sumasailalim sa kakila-kilabot na mga kalupitan. Kaya’t huwag mawalan ng pag-asa, Aking matamis na mga anak, dahil ang Langit ay lubusang alam kung ano ang nangyayari sa ang Ukraina. Ang mga tao ay hindi dapat mawalan ng pananampalataya o pag-asa, dahil si Kristo na Manunubos ay napakalapit na ngayon at pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari sa inyong bansa. Huwag matakot, mahal na anak, dahil ang Europa ay mamagitan.”

“Huwag matakot dahil ang intensyon ng Rusiya ay hindi lamang ang iyong Bansa, kundi ito ay malapit ng sumalakay sa mga bansang Europeo, sa lalong madaling panahon at ang dugo ay dadaloy sa bukid ng maraming mga Bansa, dahil ang intensyon ng Rusiya naengkwentruhin ang Europa at iba pang mga lupain. Mga tao ng Europa, maging handa, sapagkat ang Digmaan ay papasok sa inyong lupain, sa lalong madaling panahon. Ngunit alamin ito, ang Rusiya ay lulusibin ng Tsina, sa pagiging isang banta sa mundo.”

“Alamin ito, Aking minamahal na mga anak, Ako, si San Jose, ay ipinadala sa mundo upang ihanda ito para sa patayan ng sangkatauhan, habang ang sangkatauhan ay inilalagay si Hesus at si Maria sa isantabi. Ang Europa ay madadala sa isang Digmaan, na hindi ito handa para sa. Ang Gitnang Silangan ay susunod sa ilang sandali, na aatake sa Israel at Espanya at dadalhin ang digmaan mula sa mga bansang Muslim paloob sa ekwasyon ng Malaking Digmaan.”

“Aking mga anak, dapat kayong bumaling sa Diyos at sa Ina ng Diyos at manalangin para sa kaligtasan ng inyong mga Bansa. Aking mga tao ng NorwegaKopenhage at Sweden, inyong kailangang ihanda ang inyong mga sarili para sa digmaan, dahil ang Rusiya ay sasalakayin kayo, sa lalong madaling panahon. Switzerland, ang lupain na protektado ng matagal na, inyong kailangang maghanda para sa digmaan, sapagkat ang iyong Bansa ay aatakehin, sa lalong madaling panahon.”

“Ang Italiya ay lulusubin ng kaaway ng Diyos at ang mga lungsod ay sasalakayin sa napaka, lalong madaling panahon. Ang mga hukbo ay sasakupin ang Roma – lalo na ang Vatican – at ang Watawat ng Komunismo ay ilalagay sa ibabaw ng Lungsod ng Vatican at ang Papa ay magdurusa ng napaka labis, sapagkat oras na, na si Papa Benedikto ihanda ang kanyang sarili na matangal ng Birheng Maria, ang Reyna ng Kapapahan.”

“Manalangin, mahal na mga anak, para kay Papa Benedikto at manalangin para kay Francis, dahil ang Vatican ay labis na malalabag. Aking anak, ika’y magiging malaya, sa lalong madaling panahon, upang iyo ay maihanda ang Simbahan, sapagkat ang Simbahan ay magdurusa muli, na babalik sa mga Katakumba.”

“Tandaan, Aking mga anak, kayo ay binalaan upang ihanda ang inyong mga tahanan at ang inyong mga lugar kung saan ang Simbahan ay matatagpuan.”

“Aking mga anak, inyong dapat dasalin ang Banal na Rosaryo, ang Rosaryo ng Dakilang Awa ng Diyos at ang maraming panalangin na ibinigay ng Langit sa inyo, upang ihanda ang Lahi ng Tao para sa panahon ng Pahayag, sapagkat ang oras ng mga panahon ay dumating na – kahit na mayroon pa ring maraming taon bago si Hesukristo ay magbalik sa ng Kanyang Ikalawang Pagparito – inyong kailangang maging handa ngayon.”

Marami, maraming ang pagdurusa ang darating at labis na pagkasira, dahil marami sa iyong mga lupain ang mababaha. Ang pagbasak ng yelo ay matutunaw sa Hilagang Hating-globo at sa Polong Timog. ito ay magdadala ng maraming iba’t ibang nilalang-dagat. Ito ay magiging mapanganib sa sangkatauhan. Ang Araw ay darating masmalapit sa Mundo na magdadala ng matinding init, upang mabalisa ang sangkatauhan.”

Ang Rusiya at Tsina ay magpapadala ng mga submarino sa Australya at Gitnang Silangang mga Bansa, gayundin sa U.S.A., na magdudulot ng labis na takot. Ang Indiya makakatangap ng isang mainit na parusa, na magdadala ng maraming kamatayan.”

“Manalangin, Aking mga anak, lalo na para sa Australiya, sapagkat ito ay paparusahan ng napaka bigat sa kahabaan ng mga baybayin. Manalangin, Aking mga anak, dahil sapamamagitan lamang ng Krus kayo maliligtas.”

“Ipanalangin ang Taywan, dahil ang Tsina ay gagalaw patungo rito, sa lalong madaling panahon. Ang U.S.A. ay ipadadala ang militar nito roon, ngunit habang ginagawa ito, Ang Tsina ay sasalakayin ang U.S.A. sa baybayin nito.”

“Aking mga anak, ang Mahal na Birheng Maria ay ang nagpadala sa akin upang balaan ang mundo, dahil ang sangkatauhan ay dahan-dahan nagiging pinagkadalubhasaan na sundin ang Antikristo, ng mabilis.”

“Manalangin sa Akin at hilingin kay San Miguel na ipadala ang kanyang Hukbong Langit upang protektahan kayo. Mahal Ko kayo, Aking mga anak at ikaw, Aking minamahal na anak, William. Ang Diyos ay nakikinig sa iyo, kaya huwag matakot, dahil mahal na mahal ka Niya. Ako, rin, ay mahal ka at Pinagpapala ka at ang lahat ng mga anak ng mundo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Manatiling payapa lagi. Ako, si San Jose ay Pinagpapala lahat kayo: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”


[Orihinal na Mensahe: https://amordei.net/2022/05/03/message-841-1-may-2022/]