Message 842 (in Tagalog) – 17 May 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON AT NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-17 NG MAYO, 2022

MENSAHE BLG. 842

Ang Europa ay sasalakayin ng Rusiya upang dalhin ang buong mundo sa Malaking Digmaan; pagkuha ng mga bansa ng Switzerland, Awstryam, Hilagang Mga Bansa, Italiya, lilipat papasok sa Europa mula sa Dagat Mediteraneo – Ang Europa ay maghahati-hati, sapagkat ang Pransiya ay mapupunta sa kaguluhang sibil – Mga hangganan ng Espanya ay malalabag; mga lugar na hindi nakahanda – Indonesiya at Papua Bagong Guinea: mga lindol at kabundukan ay sasabog – Australya: ulan ay magpapatuloy, na magiging sanhi ng paglilipat ng lupa paloob sa dagat.

WILLIAM: Aking nakikita ang Ating Panginoong Hesus, ang Ating Banal na Ina, si Maria, si San Miguel, si San Menoloutis, si San Amor Dei, si San Jose, si San Juan Bautista, si San William, si San Andramadetrus at si San Esteban.

Ang Puting Krus ay lumilitaw at Ako ay nag Tanda ng Krus +. Maraming Sinag ng Puting Liwanag ang sumisibol mula sa Krus at si Hesus at Maria ay lumitaw bigla, kasama ang mga Anghel at mga Banal.

Sina Hesus at Maria ay binabati ako ng Tanda ng Krus, gayundin ng lahat ng sumama sa Kanila: “Sa Nangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen.” Si Jesus ay nagsasalita at nagsasabi:

ATING PANGINOON: “Ako’y bumabati sa iyo, Aking minamahal na panghinaharap na Bikaryo ng Aking Bahay sa Lupa! Binabati ka namin ng Aming Pagmamahal at Mga Pagpapala. Kami ay nagpapasalamat sa iyong pagdurusa at pag-aalay ng iyong nagdurusang pusong nakalaan sa Akin, ang iyong Banal na Tagapagligtas at ang Kalinis-linisang Puso ni Maria.”

WILLIAM: Lahat ay nakasuot ng magagandang kulay na damit. Si Jesus ay nagsasalita at nagsasabi:

ATING PANGINOON: “Sa araw ngayon, Aking minamahal na anak, pinakamahalaga sa Aming mga Puso – ngayon Kami ay pumarito sa iyo upang batiin ka – sa pamamagitan ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Ito ay isang Mapagpalang araw, hindi lamang dahil sa iyong Kaarawan, kundi dahil ngayon Kami ng Langit ay nagligtas ng maraming kaluluwa, upang ihanda ang Aming mga anak para sa darating na mga taon ng malalaking pagsubok, bago Ako ay pumarito muli sa mundo sa Aking Ikalawang Pagparito.”

“Ikaw, Aking matamis na Anghel ng Dibinong Pag-ibig at Sakripisyo, ay iniaalay para sa sangkatauhan sa simula ng pitong taon ng matinding pagdurusa at ang Pagtatagumpay ng Kalinis-linisang Puso ni Maria, Aking Kabanal-banalang Ina.”

“Aking minamahal na mga anak ng mundo, ang sangkatauhan ay kumikilos ng mabilis patungo sa Malaking Digmaang Pandaigdig, na makikita ang buong kapangyarihan ng mga kaaway ng Diyos – Rusiya at Tsina. Ang lahat ng mga bansa na walang pinapanigan sa Europa ay dapat sumali sa Nagkakaisang Mga Bansa ng Europa, dahil sila ay nanganganib sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Rusiya. Ang Europa ay sasalakayin ng Rusiya upang dalhin ang buong mundo sa Malaking Digmaan, na magdadala ng matinding pagdurusa sa buong mundo.”

“Manalangin, Aking mga anak. Aking Hinihiling sa lahat ng mga anak na pumunta sa lahat ng mga Lugar ng Aparisyon sa mundo nagmamakaawa sa Ina ng Diyos, na hinahanap ang Kanyang mga panalangin at pamamagitan, upang madaig ang lahat nitong mga Bansa na lulusubin. Ang Europa ay maghahati-hati, Aking mga anak, sapagkat ang Pransiya ay mapupunta sa kaguluhang sibil, na magdudulot ng labis na pagkataranta at ang Rusiya ay lulusibin ang mga bansa ng Europa, na nakakagulat na kukuha ng mga bansa na labis ang pagkasorpresa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng himpapawid – Switzerland, Awstrya at lahat ng Hilagang Bansa – gayundin aatakehin ang Italiya at lilipat papasok sa Europa mula sa Dagat Mediteraneo.”

“Aking minamahal na mga anak sa Europa, buksan ninyo ang inyong mga puso at manalangin ng walang humpay para sa inyong mga bansa, sapagkat ito ay magiging napaka-madugo at ang Espanya ay mararamdaman ang mga hangganan nito na malalabag – mga lugar na hindi nakahanda.”

“Mahal ko kayo, Aking mga anak, ngunit kayo ay lumalakad sa lungga ng kasamaan, sapagkat nawala ang inyong pananampalataya. Bumalik sa Aking Ina at sa Ako [Akin] at manalangin ng walang humpay. Aking mga anak, Mahal Ko kayo, ngunit aking hinihiling na inyong dasalin ang Santo Rosaryo. Itong panalangin na ito ay konektado sa Kapayapaan at ito ay dahil dito na aking ipapadala ang Aking Kabanal-banalang Ina kasama ang Anghel ng Dibinong Pag-ibig – na tanging ang Aking Maliit na Munting Bato – sa inyo upang liwanagan at palakasin ang loob ninyo sa oras na ito.”

“Aking Banal na anak, ang iyong oras ay ngayon na upang pamunuan at iligtas ang Aking mga anak, sapagkat ang iyong oras ng pagsubok ay ngayoy narito na. Lakasan ang loob, Aking Banal na anak at Aking Pinagpapala ka: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ang Aking Kabanal-banalang Ina ay nais na makausap ka.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay pumarito. Siya ay nakadamit ng isang magandang mapula-pulang kulay na damit kasama ang labindalawang bituin sa Kanyang Ulo.

ATING MAHAL NA INA: “Ako’y bumabati sa iyo, Aking mahalagang Puting Bato ng Walang Hanggang Kaligtasan, William Costellia – Ako’y bumabati sa iyo, Aking munting anak at Pinagpapala ka para sa iyong kapanganakan. Ang taon ng 72 ay napakahalaga, dahil ito ang simula ng isang hinaharap ng iyong Pagtatawag, Aking matamis na anak, Aking Anghel ng Dibinong Pag-ibig.”

“Ako’y nakikiusap sa lahat ng mga anak ng mundo na bumaling sa Diyos ngayon, dahil ang oras ay nananatiling maikli, dahil ang oras ay nauubos na, habang ang mundo ay pupunta sa matinding pagdurusa, dahil sa Malaking Digmaan, na hindi lamang magiging sa Europa, ngunit ang Tsina ay nagpapalawak at magdadala ng Matinding Pagdurusa sa Mga Bansang Pasipiko.”

“Ang pagdurusa ay madadagdagan sa mga sakit. Tingnan ang mga bansa ng Indonesiya at Papua Bagong Guinea, dahil ang mga lindol at kabundukan ay sasabog, na magdudulot ng napakaraming kamatayan at pagdurusa.”

“Manalangin mga anak para sa Australya, dahil ulan ay magpapatuloy, na magiging sanhi ng paglilipat ng lupa paloob sa dagat. Aking mga anak, Ako ay nakikiusap sa inyo na dasalin ang Aking Kabanal-banalang Rosaryo, dahil ito ay mahalaga ngayon.”

“Ano pa ang aking masasabi sa inyo, Aking mga anak. Huwag kalimutan ang Rosaryo ng Dakilang Awa ng Diyos, Aking mga anak, dahil mga panalangin ang siyang magbabago sa mga puso ng Aking mga anak.”

“ Mahal Ko kayo, Aking mga anak at Aking ipinadadala sa inyo ang isang Banal na Anghel – isang espesyal na Anghel ng Dibinong Proteksyon – upang tulungan kayo [sa] itong taon ng matinding pagsubok. Manatili sa kapayapaan, Aking Banal na anak, sapagkat ikaw ay magbabago, ng malaki. Mahal kita at Pinagpapala kita +. Aking Pinagpapala ang lahat ng mga anak na siyang nagsisikap na gawin ang Kalooban ng Diyos. +”

WILLIAM: Ang Ating Banal na Ina ay gumalaw na pabalik sa Ating Panginoon, Hesus at nagsasabi:

ATING MAHAL NA INA: “At Aking nakikita lahat ng mga taong ibinigay sa Akin ng Diyos, partikular.”

WILLIAM: Kapwa si Hesus at si Maria ay pinagpapala ako at ang buong mundo, gayundin ng lahat ng mga Banal na siyang pumarito kasama Nila.

ATING MAHAL NA INA: “Mahal ka namin, anak at Aming Pinagpapala ka: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”


Mga Bansang nasa Hangganan ng Rusiya

Ang mga Bansang ito ay nasa panganib ng paglusob ng Rusiya


[Orihinal na Mensahe: https://amordei.net/2022/05/21/message-842-17-may-2022/]