Message 848 (in Tagalog) – 19 September 2022

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA NOONG IKA-19 NG SETYEMBRE, 2022

MENSAHE BLG. 848

Kapistahan ng Ating Mahal na Ina ng La Salette

WILLIAM: Sa araw na ito, si Reyna Elizabeth ay inilatag upang magpahinga – upang mapahinga ang kanyang kaluluwa – at nahusgahan na at nailigtas. Ang kanyang kaluluwa ay nasa Purgatoryo. Siya ay isang mabuting kaluluwa at namatay sa Kapistahan ng Kaarawan ng Ating Banal na Ina. Mahal na mahal siya ng Ating Panginoong Jesus kasama ng isang Pampublikong Tanda na ibinigay – isang Bahaghari – upang ipakita sa mundo na Pinagpala siya ng Langit. Pagpalain ng Diyos si Reyna Elizabeth!

Ang Puting Krus ay lumitaw sa Banal na Lupain at tumaginting kasama ang Sinag ng Liwanag na umusbong patungo sa akin. Nasa mga bandang 4:36 pm na. Ang Puting Krus ay lumilitaw sa akin bilang isang paganganinag at Ang Ating Banal na Ina ay dumaan sa Banal na Krus, napakamaningning at Ang Ating Mahal na Ina ay nagsasabing:

ATING MAHAL NA INA: “Sumaiyo ang kapayapaan, sapagkat Ako ang Mahal na Birhen, si Maria, Reyna ng Lahat ng Puso, Na Siyang Ina ng Aking Dibinong Anak, si Hesukristo. Maging Mapayapa, sapagkat aking alam na maraming gumagambala sa iyo sa kasalukuyan, ngunit alamin na Aking pananatilihing malinaw at tumpak ang Mensahe, kaya manatiling payapa. Sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael ay kasama mo upang protektahan ang Mensahe.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay pumarito sa ilalim ng Titulo ng Ating Mahal na Ina ng Pontmain. Si San Miguel ay nakatayo sa ibabaw ko at aking nararamdaman ang kanyang lakas. Ang Ating Mahal na Ina ay pumarito malapit sa aking puso. Siya ay binibigyan ako ng isang Halik, na tumaginting sa aking katawan, at Pinagpapala ako:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Binabati kita, Aking minamahal na anak. Aking inilalagay ang Krus na Aking pinapasan, sa iyo. Maging mapayapa, dahil ang Krus na ito ang magpapalakas sa iyo, upang iyong matupad ang Banal na Kalooban ng Diyos.”

“Aking minamahal na mga anak, sa madaling panahon kayo ay bibigyan ng isang Pampublikong Tanda para makita ninyo ang Plano ng Diyos na naglalahad. Pinagpapala ko kayo, Aking mga anak, upang inyong maihanda ang inyong mga sarili, sapagkat ang panahon ng kapayapaan sa mundo, ay tapos na at ang mundo ay magiging nasa ganap na digmaan. Aking mga anak, ihanda ang inyong mga sarili, sapagkat ito ay magiging napakahirap para sa inyo at, gaya ng Aking sinabi nang maraming beses, ihanda ang inyong sambahayan, nag-iimbak ng mga lata ng pagkain, na may dalisay na tubig at ihanda ang inyong gamot hangga’t maaari.”

Pransya, ang unang bansa na parurusahan; ang bansa ay dadaan sa isang matinding kaguluhan. Ang bansa ay mapupunta sa anarkiya at rebolusyon. Nasa yugtong ito ang Dakilang Banal na Monarko ay magiging handa na pamunuan ang Aking mga anak sa Tagumpay. Panahon na para sa Aming mga anak na pag-nilayan ang kanilang mga sarili at kung ano ang hinihiling ng Diyos sa inyo, sapagkat ang Pransya ay dadaan sa isang matinding kaguluhan. Ang mundo ay dadaan din sa Malaking Mga Kapighatian.”

“Ang Inglatera ay sasailalim sa matinding kaguluhan dahil ang Makaharing Bahay ay sasailalim sa isang malaking pagbabago at ang Inglatera ay sasailalim sa matinding kaguluhan. Manalangin. Manalangin, dahil mayroong iiral na maaring mga problema sa bawat lupain.”

“Ang Europa ay upang maghanda para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig, mula sa Rusiya at Tsina, dahil ang lahat ng iyong nakikita at naririnig ay wala sa malaking katotohanan, dahil ang Rusiya ay nagdudulot ng isang pagbabalatkayo, na nanlilinlang sa Kanluran, dahil ang Rusiya ay malapit ng lusubin ang Europa, simula sa mga bansang no’oy nasa ilalim ng U.S.S.R. – mga bansang Ruso na kontrolado nito pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.”

“Huwag nang magtiwala sa Rusiya, dahil ang Ukraina ay simula pa lamang, dahil lahat ng Estado ng Baltic at ang mga Hilagang Bansa ay sasalakayin. Aking hinihiling lahat ng mga anak na manalangin at isakripisyo ang inyong buhay, upang ang Dibinong Banal na Kalooban ng Diyos, ay matupad.”

“Sa araw na ito, ang Aking Mensahe ay nakadirekta sa Aking mga anak ng Pransya. Manalangin sa mga Banal ng Pransya na ito ay babalik sa Aking Dibinong Anak, si Hesus at sa Akin. Ang Aking Hesus at Ako’y Mahal na mahal kayo. Isipin ang lahat ng mga Banal ng Pransya, dahil ito ang Aking Banal na Kalooban na marami, marami pang mga Banal ang gagawin sa mga panahong ito. Isang Matinding Diyus-Diyusan ng Paris ay papatagin, gayundin ang Marseilles. Manalangin, matamis na mga anak, manalangin sa iyong Anghel, San Ameronitis, na iyong Anghel ng Pransya. Mahal na mahal ko kayo at Ako’y humihingi sa inyo ng mga panalangin.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay Pinagpapala tayo ng isang Banal na Krus, na Kanyang hawak:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Aking minamahal na anak, William, ito ay isang napakaikling Mensahe, ngunit ito ay unang-una para sa Pransya at para sa Aming Banal na Monarko, na iyong tulong at depensa.”

WILLIAM: Ang Ating Banal na Ina ay Hinagkan ako at Pinagpala ako:

ATING MAHAL NA INA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Ako ay darating muli sa lalong madaling panahon, dahil mayroong napakaraming Aking nais sabihin sa iyo. Maging mapayapa. Mahal kita at Pinagpapala ka Namin: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Habang ang Ating Banal na Ina ay Nagsasalita, Mga Puso ng Pagmamahal ay nagmumula sa kanya. +++


[Orihinal na Mensahe: https://amordei.net/2022/10/07/message-848-19-september-2022/]