Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 5 December 2022

MESSAGE OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

DECEMBER 5, 2022

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

AS MEMBERS OF THE MYSTICAL BODY OF CHRIST, YOU ARE CALLED TO KEEP THE FAITH AND TO BE CREATURES OF PRAYER, NOT ONLY WITH WORDS, BUT WITH TESTIMONY.

Be creatures of Faith and Love, and at the same time be conscious that the haughty, the arrogant, the proud, the person who is unaware of what it means to be a child of Our King and Lord Jesus Christ, is easy prey for the Devil; he is constantly led by the Evil One to be “a stumbling block for his brothers” (I Cor 8:9).

Our King and Lord Jesus Christ grieves greatly over these foolish children who live half-heartedly, bringing evil upon themselves. Human foolishness, the fruit of the misuse of free will, leads human beings to plunge into suffering that they have brought upon themselves, and from which it will be difficult for them to emerge until they acknowledge that “God is the Lord” (Psalm 100:3; Rev. 17:14).

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

When human beings give themselves over to human pleasures, they decay spiritually and punish themselves, entering into the darkness that worldliness makes them see as light in order to keep them in sin.

PEOPLE OF OUR KING AND LORD JESUS CHRIST, THIS IS NOT THE TIME FOR A HALF-HEARTED SPIRITUAL LIFE.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

I call you to take sure steps. This is not a time to spend your lives senselessly; on the contrary, it is imperative for you to be authentic in your inner life.  Blessings stand before you, People of God, but at the same time you attract evil by your unbridled works and behaviour.

Children of Our King and Lord Jesus Christ, you will suffer as humanity due to the continuous reaction of volcanoes that will provoke great eruptions and prevent you from continuing as is normal at the moment.  Entire communities will be moved to safer places to prevent the gases from volcanic eruptions from causing irreparable damage.

The earth will continue to shake everywhere, without stopping.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for Mexico: it will suffer due to nature and betrayal.

Pray for Brazil: people will be exasperated, causing riots and the suffering of the innocent. Water will purify this nation.

Pray for Japan: it will suffer greatly due to nature and by human hand.

Pray for Indonesia: it will suffer greatly due to nature.

Pray for Argentina, this nation will be tested. Intruders will spread dissent and create chaos, setting people against one another. Pray for this nation.

Pray for Central America: it will suffer due to nature. You must pray with your heart.

Pray for the United States, pray that its leaders would be cautious in their works and actions. Pray, because nature will continue to act forcefully in that nation.

Pray with confidence and truth; pray for your brothers and sisters who are lukewarm in faith and do not bear witness to love, charity and fraternity.

Receive the Body and Blood of Our King and Lord Jesus Christ.

Pray the Holy Rosary as a sign of love for Our Queen and Mother.

Be faithful to God and love unity.

Be faithful, each in your own state, for blessing and firmness in the Faith are born of faithfulness.

WAIT WITH HOLY PATIENCE FOR THE ANGEL OF PEACE, WHO WILL REVIVE THE HOPE THAT SOME OF YOU HAVE NOT LOST, BUT WHICH HAS BEEN WEAKENED BY SO MANY THINGS THAT YOU HAVE BEEN FACING.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

Be charitable towards your fellow men (I Pet. 4,8; Eph. 4,32). Charity is the bond that unites you. Human beings with hardened hearts are acting against charity in order to cause division, which the Devil is currently fomenting against the Mystical Body of Christ.

You must pray, you must fulfil prayer, you must put being children of Our King and Lord into practice by working and acting in the manner of Christ.

As children of so divine a Redeemer, continue without fear, with confidence and the faith that in being doers of the Divine Will, you will have your reward.

I protect you by Divine Command, I bless you with My Sword.

FAITH, FAITH, FAITH.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

In the unity to which faith in the Most Holy Trinity and in Our Blessed Mother leads us, we continue to treasure each Call that paves the way for us, so that as we walk along it, it would no longer be heavy, but so that we might feel accompanied by St. Michael the Archangel and his Legions as well as our beloved Guardian Angel, our Companion on the way.

With great assurance let us remember very clearly that the Divine Light remains before each of us so that we would be blessed by Christ and Our Blessed Mother.

St. Michael the Archangel, with the power of faith and love for the Father’s House, announces to us that the spiritual preparation of each of us begins by looking at ourselves inwardly. To do this, let us ask the Holy Spirit for the humility to see ourselves as we are. Then we will have greater clarity regarding the path to be followed in our search for Christ and Our Blessed Mother.

It is not in the heights that the human creature meets Christ, but in the humility of a contrite and humbled heart. It is not pride that is the best counsellor, but humility, which leads the human being to prostrate itself before God and declare that God is the Almighty and that without God we are nothing.

Amen


POSOLSTVO OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 5.12.2022

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

AKO ČLENOVIA MYSTICKÉHO TELA KRISTOVHO, STE

POVOLANÍ, ABY STE ZACHOVALI VIERU A BOLI STVORENIAMI MODLITBY, NIELEN SLOVAMI, ALE SVEDECTVOM.

Buďte tvormi viery, lásky a zároveň si uvedomte, že arogantný je ten, kto nemá povedomie o tom, čo to je byť dieťaťom Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, a je ľahkou korisťou pre diabla; je neustále vedený Zlým, aby bol „kameňom úrazu svojim bratom“ (1 Kor 8, 9).

Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus prechováva veľkú bolesť pre tieto hlúpe deti, ktoré žijú na polceste a prinášajú na seba zlo. Ľudská hlúposť, ktorá je výsledkom nesprávneho použitia slobodnej vôle, vedie ľudstvo k tomu, aby sa ponorilo do utrpenia, ktoré je priťahované sebou samým a z ktorého sa iba ťažko dostáva, kým nespozná, že „Boh je Pán“. (Žalm 100,3; Ap. 17, 14).

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Keď sa ľudské stvorenie zanechá v ľudských radovánkach, duchovne sa rozloží a potrestá, vstúpi do temnoty, ktorú všednosť robí svetlom, aby ho udržala v hriechu. ĽUDIA NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA, TÁTO CHVÍĽA NIE JE NA POL DUCHOVNÉHO ŽIVOTA.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Pozývam vás, aby ste podnikli bezpečné kroky. Toto nie je čas tráviť život bez zmyslu, ale je nevyhnutné, aby ste boli autentickí vo svojom vnútornom živote. Požehnania sú pred vami, Boží ľud, ale zároveň priťahujete zlo tým, že konáte za hranicami.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, keďže ľudstvo trpí neustálou reakciou sopiek, ktoré vyvolávajú veľké erupcie a bránia im pokračovať v normálnosti tohoto okamihu. Celé komunity sa presunú na bezpečnejšie miesta, aby sa zabránilo tomu, že plyny zo sopečných erupcií spôsobia nenapraviteľné škody. Zem sa stále trasie všade, bez zastavenia.

Modlite sa deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Mexiko, trpte prírodou a zradou.

Modlite sa za Brazíliu, stvorenia sú rozčúlené a spôsobujú nepokoje a utrpenie nevinných. Voda očisťuje tento Národ.

Modlite sa za Japonsko, veľmi trpí od prírody a v rukách ľudského tvora.

Modlite sa za Indonéziu, tá si veľmi potrpí na prírodu.

Modlite sa za Argentínu, tento Národ je skúšaný; votrelci šíria nesúhlas a vytvárajú chaos stavaním jedného proti druhému. Modlite sa za tento Národ.

Modlite sa za Strednú Ameriku, trpí prírodou. Musia sa modliť srdcom.

Modlite sa za Spojené štáty, modlite sa, aby ich vodcovia boli opatrní v konaní a činení. Modlite sa, aby príroda v tomto národe naďalej silne pôsobila.

Modlite sa s dôverou a pravdou, modlite sa za svojich bratov, ktorí sú vlažní vo viere a nie sú svedkami lásky, lásky a bratstva. Prijmite Telo a Krv nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Modlite sa Svätý ruženec ako prejav lásky k našej Kráľovnej a Matke. Buďte verní Bohu a milujte jednotu. Buďte verní každý vo svojom stave, lebo z vernosti pochádza požehnanie a pevnosť vo viere.

ČAKAJTE SO SVÄTOU TRPEZLIVOSŤOU NA ANJELA POKOJA, KTORÝ ZNOVU ZRODÍ NÁDEJ, KTORÚ NIEKTORÍ Z VÁS NESTRATILI, ALE OSLABLI PRED TÝM, KÝM ODIŠLI.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Prejavte lásku svojim blížnym (1Pt 4,8; Ef 4,32). Dobročinnosť je puto, ktoré ich spája. Ľudské stvorenia so zatvrdnutým srdcom cvičia proti láske, aby spôsobili rozdelenie, také, aké Diabol v súčasnosti podporuje proti Tajomnému Telu Kristovmu. Musia sa modliť, musia sa modliť, musia sa stať deťmi nášho Kráľa a Pána, pracovať a konať podľa Kristovho spôsobu. Ako deti takého Božského Vykupiteľa pokračujte bez strachu, s dôverou a vierou, že naplnením Božej vôle získate svoju odmenu. Chránim vás Božím príkazom, žehnám vás svojím mečom. VIERA, VIERA, VIERA.

Svätý Michal Archanjel.

ZDRÁVAS MÁRIA, NAJČISTEJŠIA BEZ HRIECHU POČATÁ

ZDRÁVAS MÁRIA, NAJČISTEJŠIA BEZ HRIECHU POČATÁ

ZDRÁVAS MÁRIA, NAJČISTEJŠIA BEZ HRIECHU POČATÁ

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia:

V jednote, ku ktorej nás vedie viera v Najsvätejšiu Trojicu a v našu Najsvätejšiu Matku, si naďalej ceníme každé volanie, ktoré nám dláždi cestu, aby pri jej putovaní nebolo ťažšie, ale aby sme cítili sprevádzanie Svätého Michala archanjela a jeho légií a nášho milovaného anjela strážneho, spoločníka na ceste. S veľkou istotou si povedzme, že Božské Svetlo zostáva pred každým z nás, aby bolo požehnané Kristom a Našou Presvätou Matkou.

Svätý Michal Archanjel silou viery a lásky k Otcovmu domu oznamuje, že duchovná príprava každého z nás začína vnútorným pohľadom na seba samého. Preto prosíme Ducha Svätého o pokoru, aby sme sa videli takí, akí sme. Potom budeme mať jasnejšiu cestu, ktorou môžeme kráčať v tomto hľadaní Krista a našej Presvätej Matky. Nie z výšin, kde sa ľudské stvorenie stretáva s Kristom, ale z pokory skrúšeného a poníženého srdca.

Pýcha nie je najlepším radcom, ale pokora, ktorá vedie ľudské stvorenie k tomu, aby sa poklonil Bohu a vyhlásil, že Boh je Všemohúci a že bez Boha nie sme ničím. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/