Message to Luz de Maria (English and Slovak) – 27 March 2023

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

MARCH 27, 2023

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ, I am addressing you by Divine Mercy.

I COME TO WARN YOU SO THAT YOU WOULD PREPARE YOURSELVES SPIRITUALLY AND MATERIALLY WITH WHAT IS NECESSARY.

Our King and Lord Jesus Christ is Merciful towards all of humanity, He wants to save all; to all He gives the Blessing of Salvation. All human beings who wish to save their souls can enter into this infinite Divine Mercy.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

I COME TO RAISE MY VOICE SO THAT EVERY CREATURE IN EVERY PLACE AND LOCATION MIGHT BE PREPARED TO CONVERT.

Time is growing short and the possible scenarios in which you are immersed are so many that the weight of events will lead the Divine Arm to descend.

Our Queen and Mother warns you:

THE DIVINE ARM IS FALLING AND HUMANITY IS FACING THE UNIMAGINABLE …

Do you want to know how to prepare yourselves for all that is coming to humanity?

Be true children of Our King and Lord Jesus Christ and love His Mother, the Blessed Virgin Mary.

Be doers of the Divine Word present in Sacred Scripture. This means being knowers and practitioners of the Divine Word (James 1:22-25).

Love the Commandments and keep them.

Know and comply with the Sacraments.

Practice the Beatitudes.

Constantly ask for the assistance of the Holy Spirit.

Put into practice the Corporal and Spiritual Works of Mercy. Love your neighbor and be humble. Be lights on the way.

Live the Faith in its splendor and live each day in interior prayer, fulfilling the Will of Our Father.

SHOW FORESIGHT: keep foods in your homes that have a long date of expiration. Keep honey, food that is easy to cook, cleaning products, alcohol, medicines, water and everything that you already know about.  You should learn to store salted meat, as your ancestors did.

Children of our King and Lord Jesus Christ:

PLAGUE IS ON THE EARTH AND EVENTS ARE AT THE GATES FOR HUMANITY.

The earth trembles with force and will tremble sequentially in several countries. War is coming: hitherto unknown weapons of great lethality will make themselves known.

Children of our King and Lord Jesus Christ, there will be a red moon and it will foreshadow what will happen after that red moon (Acts 2:19-20, Rev 6:12).

YOU WILL HEAR ABOUT A CLOUD THAT WILL SPREAD RAPIDLY, CARRIED BY THE WIND. WITHOUT KNOWING ITS ORIGIN, THE CHILDREN OF OUR KING AND LORD JESUS CHRIST WILL WANT TO SEE WHAT IS HAPPENING. DO NOT GO OUT, BUT TAKE SHELTER IN A CLOSED PLACE WITHOUT WINDOWS. IN THIS WAY YOU WILL BE PROTECTED AND MY LEGIONS WILL GUARD YOU.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for Japan:
it will be shaken by an earthquake.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for Mexico: it will suffer due to the magnitude of an earthquake.

Pray, children of Our King and Lord Jesus Christ, pray for America:
it will be strongly shaken.

Pray, children of our King and Lord Jesus Christ: betrayal will be exposed before the eyes of humanity.

Children of Our King and Lord Jesus Christ:

AT THIS TIME, THE WORK OF THE HEAVENLY LEGIONS, OF YOUR GUARDIAN ANGELS, GOES BEYOND WHAT YOU CAN IMAGINE. We find ourselves in a spiritual struggle (Eph. 6:12), continually defending you against temptations. We will defend you more against the Antichrist and his evil legions.

We continually praise and glorify and worship God, waiting for the moment when we will exclaim:

“To Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever” (Rev. 5:13).

Beloved children of our King and Lord Jesus Christ:

THIS IS A TIME FOR PREPARATION: PRAY TO THE HOLY SPIRIT AND ASK HIM TO ENLIGHTEN YOU AS TO WHAT YOU HAVE NOT YET DONE IN ORDER TO MAKE REPARATION.

Each one of you should prepare yourselves like an altar covered with good deeds and good intentions for the celebration of Holy Week. You must keep praying, not only with your mind or with your mouth, but in the depths of each one of you, in an indissoluble spiritual union with the Most Holy Trinity and Our Queen and Mother of the End Times.

My Blessing is upon each one of you, not forgetting that Divine Mercy is infinite and only awaits a word from you in order to embrace you and hold you tightly with Eternal Love.

St. Michael the Archangel

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters:

In this message, St. Michael the Archangel tells us what some may have been wondering about.  Let us follow his indications and obediently prepare ourselves spiritually and materially.

THE MOST HOLY VIRGIN MARY
29.11.2020

Keep in mind that THIS IS NOT THE END OF THE WORLD, BUT OF THIS GENERATION; THAT IS WHY YOU ARE FACING SO MUCH CHAOS created by disobedience to My Revelations: those that have already been fulfilled, those that are being fulfilled and those that are about to be fulfilled. The Devil knows about this, and knowing this, he has unleashed his fury against My children in order to lead them to damnation.

OUR LORD JESUS CHRIST
18.01.2022

I call you again, children, to prepare yourselves spiritually and with what My children are able to store. Look to the animals who foresee the weather and store food for when they cannot go out to find sustenance. My People must be cautious when My House warns them.  Those who cannot store food will be helped by Me.  Do not fear, do not fear, do not be anxious.

THE TIME IS NOW! PAY ATTENTION TO THE SIGNS AND SIGNALS …. DO NOT BE SPIRITUALLY BLIND!

OUR SORROWFUL MOTHER
HOLY WEEK
APRIL 2009

Today I come to all humanity as the Sorrowful Mother, to call you in this Holy Week to live it with intensity, since it represents the culmination of Divine Love.

Today I come to call you to be that different note, that light that is lit in the midst of a humanity that enjoys a week of pleasure and rest. As true Christians, you must be that light of self-giving, of love, of holiness that makes the Trinitarian Gaze turn to humanity. Prayer is extremely powerful and even more so that of those who love, plead and offer up with a humble heart.


Posolstvo Svätého Michala archanjela Luz de Mária. 27. marca 2023

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, z Božej milosti sa vám dnes prihováram. Prišiel som vás varovať; musíte sa duchovne i materiálne pripraviť a zabezpečiť si všetko potrebné. Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus je milosrdný ku všetkým ľuďom, všetkých chce zachrániť a dáva im požehnanie spásy. Všetky ľudské stvorenia, ktoré chcú spasiť svoje duše, sa môžu ponoriť do tohto Božieho milosrdenstva.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Prišiel som pozdvihnúť svoj hlas, aby každé stvorenie, nech je kdekoľvek, bolo pripravené na svoje obrátenie. Čas sa skrátil a veci, do ktorých ste sa ponorili, vás tak ťažia, že teraz zostúpi Božie rameno. Naša Kráľovná a Matka vás varuje: Božie rameno zostupuje a ľudstvo zažije nepredstaviteľné. Chceli by ste vedieť, ako sa pripraviť na to, čo sa na ľudstvo chystá? Buďte pravými deťmi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a milujte jeho Matku, Pannu Máriu. Nasledujte Božie slovo vo Svätom písme. To znamená: buďte znalcami Svätého písma a všetko uvádzajte do praxe (Ján 1,22-25). Milujte prikázania a plňte ich.

Poznajte sviatosti a plňte ich. Uvádzajte do praxe blahoslavenstvá. Vždy pros o pomoc Ducha Svätého. Praktizujte telesné a duchovné skutky milosrdenstva. Milujte blížneho a buďte pokorní. Buďte svetlami, ktoré osvetľujú cestu. Žite vieru v celej jej plnosti, trávte deň vo vnútornej modlitbe a plňte vôľu nášho Otca. Urobte si bezpečnostné opatrenia; uchovávajte vo svojich domovoch potraviny s dlhou dobou trvanlivosti. Urobte si zásoby včelieho medu, jednoduchých základných potravín, čistiacich prostriedkov, alkoholu, liekov, vody a všetkého, čo je vám ešte známe. Musíte sa znovu naučiť pripravovať solené mäso a uchovávať ho, tak ako to robili vaši predkovia.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Pohroma je už na zemi a udalosti, ktoré čakajú ľudstvo, sú už za dverami. Zem sa otriasa násilím a následne sa budú otriasať ďalšie krajiny. Prichádza vojna a budú použité mimoriadne smrtiace zbrane, aké ľudstvo ešte nikdy nevidelo.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, nastane ďalší krvavý mesiac a bude predzvesťou toho, čo príde hneď po ňom (porov. Sk 2, 19-20; Zj 6, 12). Budete počuť o oblaku, ktorý sa bude veľmi rýchlo šíriť pomocou vetra. Keďže Božie deti nepoznajú pôvod tohto oblaku, budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje vonku. Ale nerobte to, uchýľte sa do uzavretej miestnosti bez okien, lebo tam budete v bezpečí a moje vojská vás budú chrániť.

Modlite sa, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Japonsko, lebo ním otriasa zemetrasenie.

Modlite sa, deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Mexiko, lebo ho postihne zemetrasenie veľkých rozmerov.

Modlite sa, deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, modlite sa za Ameriku, pretože sa silno otriasa.

Modlite sa, deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, pred očami ľudí sa ukáže zrada.

Deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: súčasné dielo nebeských armád a vašich strážnych anjelov ďaleko presahuje to, čo si dokážete predstaviť. Vedieme duchovný boj (Ef 6, 12) a chránime vás v každom čase pred všetkými druhmi pokušení. A ešte viac vás chránime pred Antikristom a jeho légiami zla. Vždy chválime, velebíme a uctievame Boha a čakáme na chvíľu, keď budeme môcť zvolať: „Tomu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi buď chvála a česť, sláva a moc naveky vekov.“ (Zj 5, 13)

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Toto je čas prípravy. Modlite sa k Duchu Svätému a proste ho, aby osvietil vašu myseľ svojím svetlom a ukázal vám, čo ešte musíte napraviť. Každý by sa mal pripraviť na slávenie Veľkého týždňa ako na oltár plný dobrých skutkov a diel. Musíte vytrvať v modlitbe, a to nielen duchovne či ústami, ale aj hlboko vo svojom vnútri. Zostaňte v nerozlučnom duchovnom spojení s Najsvätejšou Trojicou a s našou Kráľovnou a Matkou posledných dní. Moje požehnanie je s vami všetkými. Nezabúdajte, že Božie milosrdenstvo je nekonečné a čaká len na vaše slovo, aby vás objal a držal pri sebe večnou láskou.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária, najčistejšia, počatá bez hriechu.

Zdravas Mária, najčistejšia, počatá bez hriechu.

Zdravas Mária, najčistejšia, počatá bez hriechu.