Message to Luz de Maria – 30 September 2023

MESSAGE OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

(See Slovak translation at the end of this English translation)

SEPTEMBER 30, 2023

[See website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm]

Beloved children of Our King and Lord Jesus Christ,

I COME TO YOU BY ORDER OF THE TRINITY.

I call you to pray in unity for humanity and for the Synod to be held soon.

I call you to pray for all the rulers of the nations.

I call you to pray for each of your brothers and sisters, especially for those who are living in spiritual alienation. (1)

CHILDREN OF OUR KING AND LORD JESUS CHRIST,

DO YOU WISH TO REMAIN AT PEACE?

WORK AND ACT IN THE DIVINE WILL:

YOU MUST NOT ONLY FEEL INNER PEACE BUT LIVE IT.

It is urgent that you distinguish the signs of the times from what is provoked by human beings through the misuse of technology. (2)

The earth is shaking in one place or another: tectonic faults are in movement at this moment.  In emanating flares towards Earth, the Sun interferes with the Earth and strong earthquakes will shake the planet. (3)

CHILDREN OF OUR KING AND LORD JESUS CHRIST, STRENGTHEN YOUR IMMUNE SYSTEM: a new disease is coming with greater force. For protection use the Good Samaritan Oil (4).

Children of Our King and Lord Jesus Christ, pay attention! Help one another when faced with signs of illness! The respiratory system is very much under attack at this time and will be so in the future. (5)

Children of Our King and Lord Jesus Christ, weapons have been manufactured that are more dangerous than those already in existence, for use against humanity itself – weapons of great range and danger for the human race, deadly weapons…

The powers will use these weapons against their brothers, unaware that a great power possesses a weapon that devastates everything it touches and will make its enemies retreat. Great terror will come in the midst of war and cause thousands of lives to be lost: dust will cause death.

PLACE THE SAINT BENEDICT MEDAL ON THE DOOR OF YOUR HOUSE FOR PROTECTION; HOWEVER, WHAT WILL STOP THE ENEMY OF THE SOUL AND HIS HENCHMEN IS PURITY IN HUMAN BEINGS. Being in a state of grace is indispensable, otherwise it will be difficult for you to obtain the protection that comes from Our King and Lord Jesus Christ, and from Our Queen and Mother (cf. II Cor. 9:8; II Cor. 12:9).

Children of Our King and Lord Jesus Christ, you must remain on alert regarding events. Use sacramentals, not forgetting usage of the Scapular.

Pray, children, pray for New York, pray urgently.

Pray, children, pray for the Great Power of the Most High to sustain you.

Pray, children, pray for Argentina: it is in danger.

Pray, children, pray for Central America, an earthquake is coming.

St. Michael the Archangel

I bless you.

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

HAIL MARY MOST PURE, CONCEIVED WITHOUT SIN

(1) Let us pray with one heart (download):
(2) Misused technology:
(3) Earthquakes:
(4) Medicinal plants (download):
(5) Diseases:

COMMENTARY OF LUZ DE MARIA

Brothers and sisters,

Let us always be assured of Divine Protection: this is why it is urgent to draw closer to Our King and Lord Jesus Christ.

We dedicate the following to our beloved Archangels:

Archangels of God, protectors and messengers, light and Medicine of God, you are our help and our protection at all times. We ask you to raise our supplications before the Trinitarian Throne so that men of power would no longer harm this humanity, but so that we would live in peace and fraternity.

As each one of us is a slave of the Lord, let us continue to manifest faith, hope and charity.

Faced with the announcements of what is to come, the answer is Faith, Faith, Faith.

Amen.


Posolstvo Svätého Michala archanjela z 30. septembra 2023. Luz de Mária (Argentína),

https://www.revelacionesmarianas.com/

VEĽKÁ MOCNOSŤ VLASTNÍ ZBRAŇ, KTORÁ ZNIČÍ VŠETKO

Milované deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista,

PRICHÁDZAM K VÁM Z PRÍKAZU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, vyzývam vás, aby ste sa v jednote modlili za ľudstvo a za synodu, ktorá sa bude čoskoro konať.(Otvorili ju 4.10.2023) Vyzývam vás, aby ste sa modlili za všetkých vládcov národov. Vyzývam vás, aby ste sa modlili za každého z vašich bratov, najmä za tých, ktorí žijú v duchovnom odcudzení.

DETI NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ŽELÁTE SI ZACHOVAŤ SVOJ POKOJ? ROKUJTE  A KONAJTE PODĽA BOŽEJ VÔLE, MUSÍTE VNÚTORNÝ POKOJ NIE IBA CÍTIŤ, ALE MUSÍTE HO I ŽIŤ.

Je naliehavo potrebné, aby ste rozlišovali znamenie doby od toho, čo spôsobuje ľudské stvorenie zneužívajúcej technológie. Krajina sa na oboch miestach chveje, tektonické zlomy sú práve teraz v pohybe. Slnko vyžaruje smerom k Zemi erupcie, zasahuje ju a silné zemetrasenia budú otriasať planétou.

DETI NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA, POSILÚJTE SVOJ IMUNITNÝ SYSTÉM, nová choroba prichádza s väčšou silou. Na ochranu používajte olej Dobrého Samaritána.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, vyrobili ste zbrane nebezpečnejšie ako tie, ktoré existujú, aby boli použité proti samotnému ľudstvu; zbrane veľkého dosahu a nebezpečné pre ľudské stvorenia, smrtiace zbrane… Mocnosti tieto zbrane používajú proti svojim bratom bez toho, aby vedeli, že veľká mocnosť vlastní zbraň, ktorá ničí všetko, čoho sa dotkne, a zaženie späť svojich nepriateľov k ústupu, veľký teror prichádza uprostred vojny a spôsobí tisíce strát na životoch, prach spôsobí smrť. UMIESTNITE NA DVERE DOMU MEDAILI SVÄTÉHO BENEDIKTA NA OCHRANU; ČO VŠAK ZASTAVÍ NEPRITEĽOV DUŠE A JEHO PRISLUHOVAČOV, KVÔLI ČISTOTE V ĽUDSKOM STVORENÍ. Stav milosti je nevyhnutný, inak je pre vás ťažké dosiahnuť ochranu, ktorá pochádza od nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a od našej Kráľovnej a Matky [2Kor 9, 8; 2Kor 12, 9].

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, musíte zostať bdelé vzhľadom na udalosti. Používajte sväteniny bez toho, aby ste zabúdali na používanie škapuliara.

Modlite sa, deti, modlite sa za New York, modlite sa naliehavo.

Modlite sa, deti, modlite sa, aby vás podporovala Veľká moc Najvyššieho.

Modlite sa, deti, modlite sa za Argentínu, je v nebezpečenstve.

Modlite sa, deti, modlite sa za Strednú Ameriku, blíži sa zemetrasenie.

Žehnám vám.

Svätý Michal archanjel.

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Buďte bdelé, pri príznakoch choroby sa navzájom podporujte! Dýchací systém bude v tejto aj budúcej dobe veľmi silne napádaný.