Russia Will Invade Europe (in Tagalog) – 16 May 2022

ATING MAHAL NA INA: “Minamahal, ang galit at ang labanan sa kapangyarihan para sa kontrol ng buong sangkatauhan ay nagpapatuloy. Ito ay isang nakatagong panganib para sa mga Tao ng Aking Anak sa buong mundo. Ang sangkatauhan ay hindi pinagiisipang mabuti ang panganib ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig, bagaman, mula noong iilang pagkakataon noon, aking nabanggit na ang digmaan ay magsisimula dahil sa isang maliit na bansa … Ang mga alyansa sa pagitan ng mga bansa ay ipagkakanulo at ang Oso ang kukuha ng kapangyarihan upang pamunuan ang pagsalakay sa Europa sa gitna ng mga palatandaan sa araw at sa buwan na pinahintulutan ng Aking Anak para ang Kanyang Bayan ay magising, ngunit dahil ang Kanyang Bayan ay hindi nagigising, ang lupa ay magbibitakbitak dito at doon, at yayanig sa isang bansa at sa iba pa.”

Continue reading

Message 841 (in Tagalog) – 1 May 2022

SAN JOSE: “Alamin ito, Aking minamahal na mga anak, Ako, si San Jose, ay ipinadala sa mundo upang ihanda ito para sa patayan ng sangkatauhan, habang ang sangkatauhan ay inilalagay si Hesus at si Maria sa isantabi. Ang Europa ay madadala sa isang Digmaan, na hindi ito handa para sa. Ang Gitnang Silangan ay susunod sa ilang sandali, na aatake sa Israel at Espanya at dadalhin ang digmaan mula sa mga bansang Muslim paloob sa ekwasyon ng Malaking Digmaan ...”

Continue reading

Message about Recipe against deadly Flu-like Illness (in Tagalog) – 27 January 2022

Sinabi ng Ating Mahal na Ina kay Brother Joseph Francis (Canada) noong Oktubre, 1986, na ang Ating Panginoon ay malapit nang magpadala ng isang ‘Parang-trangkasong sakit’ na magdudulot ng maraming, maraming, pagkamatay. Ang sakit na ito ay nakakaapekto sa baga at puso. Ang Ating Mapagmahal na Ina ay nagbigay nitong payo ...

Continue reading

Message 837 (in Tagalog) – 8 December 2021

ATING PANGINOON: “Huwag kang mabalisa anak, sapagkat ang krus na ito ay malapit nang magwakas. Ginagawa ng kaaway ang lahat para maalis ka sa eksena, ngunit hindi niya namamalayan na Ako ang may hawak sa lahat ng bagay, dahil sa lalong madaling panahon makikita mo ang Aking Banal na Kamay na mamagitan, dahil ang mga dakilang bagay ay nasa paggawa na.”

Continue reading